Case Study

„X-lander Play” – program wspierający sprzedaż produktów marki X-lander

Klient: Deltim – X-lander

Branża: Produkty dziecięce

X-lander to marka wózków produkowanych przez firmę Deltim sp. z o.o., która powstała z myślą o rodzicach, którzy chcą aktywnie spędzać czas ze swoimi dziećmi. Współpraca tej firmy z one2tribe miała na celu zaangażowanie pracowników sklepów posiadających w ofercie wózki X-lander w systematyczne budowanie profesjonalnej wiedzy o dostępnych wózkach i nowych rozwiązaniach oraz zadbanie o najwyższą jakość doradztwa w doborze odpowiedniego modelu dla klienta.

Co stanowiło wyzwanie w tym projekcie? Zmotywowanie sprzedawców, aby mając dostęp do wózków wielu marek, zaangażowali się w sprzedaż produktów marki X-lander, integracja wiedzy produktowej, praktycznego jej wykorzystania oraz codzienna koncentracja na wskazanych celach. Program został uruchomiony miesiąc po wybuchu pandemii, co stanowiło dodatkowe wyzwanie w procesie rejestracji uczestników. Wymagało też bieżącego dopasowywania kolejnych zadań w systemie do aktualnej sytuacji oraz obostrzeń. System Tribeware został wybrany przez Deltim jako najlepiej adresujący wyzwania klienta.

One2tribe od lat stale umacnia swoją pozycję na rynku retailowym, realizując z sukcesami projekty dla firm zajmujących się sprzedażą produktów i usług. Metody One2tribe, wdrożone poprzez autorską platformę Tribeware, okazały się skuteczne również podczas wyzwań wynikających z pandemii COVID-19, wymagających budowania skutecznych i niezwykle elastycznych systemów łączących motywację i budowanie niezbędnych kompetencji.

 

Cele i założenia

 1. Zaangażowanie pracowników salonów partnerskich w zwiększenie udziału sprzedaży produktów marki X-lander
 2. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów marki X-lander
 3. Wzrost poziomu jakości obsługi klienta

Realizacja i współpraca

Projekt zrealizowany przez zespół One2tribe obejmował pełne wsparcie, czyli:

 1. Warsztaty strategiczne wraz z opracowaniem strategii działania
 2. Udostępnienie aplikacji Tribeware dla pracowników salonów partnerskich
 3. Opracowanie scenariuszy w oparciu o autorską metodę zmiany zachowań One2tribe.
 4. Pełną obsługę projektu: analityka, konsulting, administracja, copywriting, obsługa logistyczno-podatkowa nagród

 

Efekty

Jednym z kluczowych czynników przy uruchomieniu nowego zachowania jest postrzeganie prawdopodobieństwa otrzymania gratyfikacji. Uczestnicy programu, dzięki wprowadzone

j zmianie odczuli, że szansa otrzymania nagrody za dane zachowanie jest wysoka. Taka metodologia działania jest spójna z jedną z naszych podstawowych zasad – nagradzania 3W: za wysiłek, za wynik i za wpływ. Nagradzanie odbywa się, więc niejako na trzech etapach: każdy użytkownik nagradzany jest za wysiłek (mniejszy lub większy), który włożył w realizację danego celu/zadania; za swój wynik – odpowiednio do poziomu realizacji celu oraz za wpływ – za motywowanie innych i pomoc swojemu zespołowi.

 1. Wysoki wskaźnik realizacji zadań (merytorycznych i praktycznych) utrzymujący się na poziomie powyżej 90%.
 2. Średni wynik poprawnych odpowiedzi w testach merytorycznych dotyczących produktów marki X-lander wynosił 95%.
 3. W ciągu półrocznego projektu użytkownicy odbyli wiele  dyskusji, dzięki którym na bieżąco wymieniali się doświadczeniami i wspólnie tworzyli zestaw najlepszych praktyk.
 4. 88% Sprzedawców ocenia program „X-lander Play” jako przydatny w ich codziennej pracy

Case Study

Multi-channel communication built into the model of activity of Bayer medical representatives

Client: Bayer
Industry: Pharmaceuticals

 

The strategy of using the medical communication tool platform is a challenge for pharmaceutical companies, where medical representatives working with doctors and pharmacists play a key role.

One2tribe has been consistently strengthening its position on the pharmaceutical market for years, successfully implementing projects for pharmaceutical concerns.

A lot of medical companies already use Multi channel marketing tools, using solutions such as Veeva Systems, IQVIA ect. Experiences of One2tribe in cooperation with the pharmaceutical market shows, despite the fact that some time has passed from the implemantation, there are still challenges that digital, marketing and sales departments face on a daily basis.

In order to achieve the goals related to the use of MCM communication tools in an organization it is justified to implement a process of managing the change of behavior and habits of medical representatives in the new reality. One2tribe took up this challenge in cooperation with Bayer providing consulting services along with the innovative Tribeware platform. – Radosław Marter, Managing Partner in capital group One2tribe.

 

 

Bayer has decided to cooperate with One2tribe to learn how to use various channels to reach clients (doctors) by a team of medical representatives, in addition to traditional face to face visits.

Goals and assumptions

1. Provide business justification for IMCM (Integrated Multi Channel Marketing) activities.
2. Learning to use multi-channel communication tools.
3. Embedding the use of multi-channel communication tools in the implemented patient-focused sales model.

In this kind of project we always start by defining the goal, to get the answer to the question why we do this. In the case of Play&Go project, our goal was to incorporate multi-channel communication tools into Bayer’s medical representatives working model. We have appropriately designed challenges based on our methodology by dividing the main business goals into small daily tasks run according to specific scenarios.says Aleksander Socha, Project Manager at One2tribe Capital Group.

Implementation and cooperation

The project implemented by the One2tribe team included full support, which included the following elements:
1. Strategic workshops along with the development of methodologies and strategies for implementing the Play & Go platform.
2. Launch of the project with implementation.
3. Consulting and project management.
4. Developing scenarios based on One2tribe change management methodology.
5. Cooperation with brand and sales managers in the area of strategy for using IMCM tools.

We helped to change daily behavior of medical representatives and started to implement new habits by providing a clear business justification for launching new multi-channel communication tools and knowledge to use the Viva Systems tool in their daily work. We have settled new behaviors into existing model of the visit and supported the engagement of all representatives into the whole change – says Urszula Rudzka-Staniewicz – Head of Consulting Services  in One2tribe capital group.

Effects

• We convinced 70% of medical representatives to use CLM (Closed Loop Marketing) presentations in their daily work with doctors.
• We have exceeded our goals. The efficiency of collecting consents by medical representatives for marketing communication increased by 52% compared to the planned target (!)
68% of users found the platform to be a useful tool in their daily work.

I never thought that people with a different approach to digital tools, with different treatment to the gamification as such, will be so into this. That this will not only be the fun, but also knowledge.Marek Ignyś, Lead of SF Excellence & Training / Training Community Lead Bayer Poland.

Case Study

Komunikacja wielokanałowa wbudowana w model aktywności przedstawicieli medycznych firmy Bayer

Klient: Bayer
Branża: Farmacja

Strategia wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji ze środowiskiem medycznym stanowi wyzwanie dla koncernów farmaceutycznych, gdzie kluczową rolę odgrywa przedstawiciel medyczny bezpośrednio pracujący z lekarzami i farmaceutami.

One2tribe od lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku farmaceutycznym, realizując z sukcesami projekty dla koncernów farmaceutycznych.

Większość firm korzysta już z narzędzi Multi channel marketingu, wykorzystując rozwiązania takie jak Veeva Systems, IQVIA ect. Doświadczenia One2tribe we współpracy z rynkiem farmaceutycznym pokazują jednak, że mimo czasu jaki upłyną od wdrożenia, nadal istnieją wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się departamenty digital, marketing, sales.

Aby osiągnąć cele związane z wykorzystaniem narzędzi komunikacji MCM w organizacji, uzasadnionym jest wdrożenie procesu zarządzania zmianą zachowań i nawyków przedstawicieli medycznych w nowej rzeczywistości. Takie wyzwanie One2tribe podjęło we współpracy z firmą Bayer, dostarczając usługi consultingowe wraz z innowacyjną platformą Tribeware – powiedział Radosław Marter, Managing Partner w grupie kapitałowej One2tribe.

Firma Bayer zdecydowała się na współpracę z One2tribe w celu nauki wykorzystania różnych kanałów dotarcia do klientów (lekarzy) przez zespół przedstawicieli medycznych, oprócz tradycyjnych wizyt face to face.

Aby osiągnąć cele związane z wykorzystaniem narzędzi komunikacji MCM w organizacji, uzasadnionym jest wdrożenie procesu zarządzania zmianą zachowań i nawyków przedstawicieli medycznych w nowej rzeczywistości. Takie wyzwanie One2tribe podjęło we współpracy z firmą Bayer, dostarczając usługi consultingowe wraz z innowacyjną platformą Tribewarepowiedział Radosław Marter, Managing Partner w grupie kapitałowej One2tribe.

Firma Bayer zdecydowała się na współpracę z One2tribe w celu nauki wykorzystania różnych kanałów dotarcia do klientów (lekarzy) przez zespół przedstawicieli medycznych, oprócz tradycyjnych wizyt face to face.

Cele i założenia

 1. Dostarczenie uzasadnienia biznesowego działań IMCM (Integrated Multi Channel Marketing).
 2. Nauka wykorzystania narzędzi komunikacji wielokanałowej.
 3. Wbudowanie wykorzystania narzędzi komunikacji wielokanałowej we wdrożony model sprzedaży skoncentrowanej na pacjencie.

W takim projekcie zawsze zaczynamy od celu, czyli odpowiedzi na pytanie po co to robimy? W projekcie Play&Go naszym celem było przede wszystkim wbudowanie narzędzi komunikacji wielokanałowej w model aktywności przedstawicieli medycznych firmy Bayer. Wyzwania zaprojektowaliśmy w oparciu o naszą metodologię. Podzieliliśmy główne cele biznesowe na małe zadania dnia codziennego, uruchamiane według określonych scenariuszymówił Aleksander Socha, Project Manager w grupie kapitałowej One2tribe.

Realizacja i współpraca

Projekt zrealizowany przez zespół One2tribe obejmował pełne wsparcie, na które składały się następujące elementy:

 1. Warsztaty strategiczne wraz z opracowaniem metodologii i strategii wdrożenia platformy Play&Go.
 2. Launch projektu wraz z wdrożeniem.
 3. Consulting i zarządzanie projektem.
 4. Opracowanie scenariuszy w oparciu o metodologię zarządzania zmianą One2tribe.
 5. Współpraca z brand i sales managerami w zakresie strategii wykorzystania narzędzi IMCM.

Pomogliśmy zmieniać zachowania przedstawicieli medycznych i uruchamiać nowe nawyki poprzez: dostarczenie uzasadnienia biznesowego działań komunikacji wielokanałowej, naukę wykorzystania narzędzi Veeva Systems, wbudowanie wykorzystania narzędzi komunikacji wielokanałowej w model wizyty i wzmocnienie zaangażowania przedstawicieli – dodała Urszula Rudzka-Staniewicz – Head of Consulting Services w grupie kapitałowej One2tribe.

Efekty

 • Przekonaliśmy 70% przedstawicieli medycznych do wykorzystania prezentacji CLM (Closed Loop Marketing) w codziennej pracy z lekarzami.
 • Przekroczyliśmy postawione cele. O 52% zwiększyła się efektywność zbierania zgód przez przedstawicieli medycznych na komunikację marketingową, w stosunku do planowanego targetu(!)
 • 68% użytkowników uznało platformę za przydatne narzędzie w codziennej pracy.

Nie sądziłem, że ludzie na różnych poziomach adaptacji narzędzi digitalowych, z różnym podejściem do tzw. grywalizacji będą tak „wkręceni” i będą czerpali z platformy nie tylko fun, ale również wiedzępodsumował projekt Marek Ignyś, Lead of SF Excellence & Training / Training Community Lead Bayer Poland.

Case Study

Case Study

Czas na życie – zagraj w sprzedaż

Klient: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Branża: Ubezpieczenia

Compensa Dystrybucja oferuje pełną gamę ubezpieczeń na życie oraz majątku jako Towarzystwo Compensa TUIR oraz Compensa Życie. Sprzedaż odbywa się poprzez Doradców w Oddziałach oraz Doradców w terenie. Posiada strukturę rozproszoną opartą o różne formy współpracy Doradców
z firmą.

Cele i założenia

Compensa główne cele

Klient poszukiwał narzędzia do aktywizacji Doradców odpowiedzialnych za sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Osiągnięcie wzrostu sprzedaży możliwe było dzięki wdrożeniu 2 kluczowych działań:

 • zwiększeniu systematyczności w umawianiu spotkań z klientami
 • aktywizację Doradców życiowych i majątkowych w zakresie sprzedaży polis życiowych

Specyfika pracy obydwu grup była na tyle różna, że na potrzeby projektu w pewnych obszarach stworzyliśmy odrębne scenariusze dla Doradców majątkowych i życiowych.

Główne cele jakie były przed nami:

 • Zbudowanie u Doradców nawyku systematycznego planowania i realizowania spotkań z Klientami w ciągu całego miesiąca, zamiast akcyjnego działania pod koniec okresów rozliczeniowych
 • Zaktywizowanie Doradców Majątkowych, aby chętniej rozmawiali o produktach na życie (generowanie leadów)
 • Wzrost sprzedaży produktów życiowych u wszystkich Doradców
Compensa - realizacja i współpraca

Realizacja i współpraca

Czy poleciłbyś udział w tego typu grze swoim znajomym, którzy zajmują się sprzedażą?

Program motywacyjny zatytułowaliśmy „Czas na Życie – zagraj w Sprzedaż” i miał być dynamiczną, atrakcyjną i praktyczną formą aktywizacji Doradców. Faza testowa objęła wybrane zespoły. Pilotaż miał na celu zweryfikowanie skuteczności podejścia opartego na wykorzystaniu Platformy Tribeware w osiąganiu celów biznesowych naszego Klienta.
Uczestnicy otrzymywali zadania codziennie. Każde z nich realizowało cele w ramach trzech wymienionych wyżej zadań, które wewnętrznie nazywamy kampaniami:

 • Realizacja wskaźników KPI
 • Nauka (kompetencje sprzedażowe, produkty, wymiana najlepszych praktyk)
 • Aktywizacja (budowanie nawyków, aktywność indywidualna i zespołowa, zadania specjalne)

Zadania obejmowały materiały aktywizujące, edukacyjne, wzywające do działania oraz pozwalające na zbieranie informacji zwrotnej – o wynikach,  potrzebach i opiniach graczy.

W trakcie dwumiesięcznego projektu zrealizowanych zostało ponad 100 zadań, opublikowanych zostało około 120 wiadomości. W tym czasie uczestnicy zalogowali się na platformę 2 200 razy, z czego 90 % poprzez aplikację mobilną.

Na koniec uczestnicy ocenili naszą platformę jako bardzo pomocną w pracy i ponad 70% zdecydowanie zarekomendowałoby ją innym osobom pracującym w sprzedaży.

Efekty

Zrobiliśmy to! Cele zostały zrealizowane, a wszystko dzięki zaangażowaniu wszystkich stron. Klient dostarczał wartościowe materiały, a uczestnicy byli otwartości na nową formę komunikacji. My proponując coraz to nowe zadania graczom nawiązaliśmy z nimi bardzo dobry kontakt.

Przygotowane zadania były jednocześnie atrakcyjne, praktyczne i mobilizujące do osiągania wyników. Program pozwolił wdrożyć nawyki regularnego pozyskiwania nowych klientów, a oferowanie dodatkowych produktów stało się osobistym wyzwaniem, a nie obowiązkiem. Uczestnicy zostali wyposażeni w potrzebną wiedzę, a wewnętrzna wymiana doświadczeń pozwoliła im poznać skuteczne praktyki i narzędzia prowadzące do finalizowania rozmów (otrzymanie zgód, umówienie spotkania, wykonanie analizy potrzeb). Na poziomie biznesowym zaobserwowany został wyraźny wzrost wskaźników KPI mierzonych w projekcie.
Program „Czas na Życie – zagraj w Sprzedaż” stał się atrakcyjną platformą społecznościową, na której Doradcy z różnych zespołów mieli okazję uczyć się od siebie nawzajem, konkurować i wzajemnie mobilizować się do wzrostu wyników zespołowych.

Case Study

Case Study

Case Study

Case Study

Motywacja w gwiazdorskim stylu.

Klient: Vision Express
Branża: Retail

Vision Express to sieć salonów optycznych, łączących ze sobą usługi medyczne oraz sprzedaż. Firma posiada prawie 200 profesjonalnych salonów, w których oferuje zarówno badania wzroku jak i dobranie oraz sprzedaż odpowiednich okularów lub soczewek. Vision Express w swojej ofercie posiada nie tylko produkty największych światowych marek, ale i takie, których jest jedynym dystrybutorem. Jako prekursor sieci salonów optycznych w Polsce, Vision Express dokłada wszelkich starań do dbania o jakość obsługi klientów oraz wysoki standard usług optycznych i okulistycznych

Cele i założenia

 • Zaangażowanie pracowników retail w zwiększenie udziału sprzedaży okularów marek na wyłączność
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat marek własnych
 • Wzrost poziomu jakości obsługi klienta.
 • Wzrost poziomu zaangażowania pracowników i utożsamiania się z sukcesem firmy

Realizacja i współpraca

Realizacja i współpraca

Cele zostały zrealizowane w ramach trzymiesięcznej kampanii motywacyjnej przeprowadzonej za pomocą Platformy Tribeware. Działania w ramach projektu poprzedzone zostały warsztatem motywacyjnym, który umożliwił analizę struktury motywacji pracowników Vision Express oraz doprecyzowanie założeń projektu. W czasie pierwszej kampanii na platformie przeprowadziliśmy 205 zadań, których celem było zwiększenie wiedzy pracowników, zaktywizowanie do sprzedaży marek okularów na wyłączność oraz uzyskanie od nich informacji zwrotnej na temat zasobów potrzebnych w punktach sprzedaży do osiągnięcia wyznaczonych celów sprzedażowych. Kolejnym etapem było podjęcie drugiej kampanii w ramach której zrealizowaliśmy cele związane z nowymi produktami. W wyniku misji społecznościowych na wallu platformy pojawiło się w trakcie projektu 1627 komentarzy oraz 1503 like’ów. Dużą popularnością wśród pracowników cieszyły się także quizy sprawdzające ich wiedzę produktową.

Motywem przewodnim projektu była Aleja Gwiazd, która stanowiła oś fabularną dla wszystkich wyzwań pojawiających się na platformie oraz była podstawą do stworzenia identyfikacji wizualnej projektu.

Efekty

W trakcie pierwszej 3-miesięcznej kampanii do gry dołączyło 95% pracowników Vision Express, z czego 69% regularnie wykonywało zadania na platformie motywacyjnej. W wyniku projektu zwiększona została wiedza oraz świadomość pracowników na temat USP poszczególnych marek okularów, co wpłynęło na wzrost sprzedaży marek własnych okularów. Wraz z upływem czasu zaangażowanie pracowników wzrosło do 74%.

Platforma usprawniła proces dwustronnej komunikacji między punktami sprzedaży a centralą organizacji. W trakcie projektu przeprowadzonych zostało kilkanaście ankiet zbierających od pracowników najlepsze praktyki sprzedażowe, które zostały później wykorzystane w toku projektu i pojawiły się na platformie w kontekście pracowania nad jakością obsługi klienta.

Efekty

Rozwiązanie Tribeware stało się również platformą komunikacji dla kilkuset pracowników organizacji, rozproszonych w punktach sprzedaży na terenie całej Polski. Dostarczane za pośrednictwem materiały merytoryczne na temat produktów Vision Express stały się pomocą chętnie wykorzystywaną przez doradców w toku ich codziennej pracy z klientem.

Uzyskano efekt zwiększenia wiedzy na temat marek własnych okularów, co wpłynęło na poziom zaangażowania pracowników firmy w realizację celów sprzedażowych. W trakcie trwania projektu większość pracowników stała się ambasadorami poszczególnych marek okularów na wyłączność. Obecnie firma Vision Express nadal korzysta z Platformy Tribeware Aleja Gwiazd, gdzie wspólnie dążymy do osiągnięcia kolejnych wyznaczonych celów – o czym wkrótce…

Case Study

Motivation in celebrity style.

Customer: Vision Express
Industry: Retail

Vision Express is a network of optical stores, combining medical services and sales. The company has almost 200 professional stores, in which it provides both eye tests and the selection and sale of appropriate glasses or lenses. Vision Express sells not only products of the world’s biggest brands, but also those of which it is the only distributor. As a pioneer of the optical store chain in Poland, Vision Express makes every effort to ensure the quality of customer service and a high standard of optical and ophthalmic services

Objectives and assumptions

 • Involvement by retail employees in increasing the share of sales of exclusive brand glasses
 • Increasing the level of knowledge about private labels
 • Increase in the level of customer-service quality.
 • Increase in the level of employee involvement and identification with the success of the company

Implementation and cooperation

Realizacja i współpraca

The objectives were achieved through a three-month incentive campaign conducted with the use of the Tribeware Platform. The project activities were preceded by an incentive workshop, which facilitated the analysis of the motivation structure of Vision Express employees and clarification of the project’s assumptions. During the first campaign on the platform, we carried out 205 tasks aimed at increasing employees’ knowledge, activating exclusive brands of glasses for sale, and obtaining feedback from them on the resources needed at the points of sale to achieve the sales targets set. The next stage was to launch the second campaign, in which we achieved the objectives related to new products. As a result of social missions, 1627 comments and 1503 likes appeared on the platform’s wall during the project. Quizzes checking product knowledge were also very popular among employees.

The main theme of the project was the Walk of Fame, which was a fictional axis for all challenges appearing on the platform, and was the basis for creating the visual identity of the project.

Results

During the first 3-month campaign, 95% of Vision Express employees joined in the game, 69% of whom regularly performed tasks on the incentive platform. As a result of the project, the employees’ knowledge and awareness of the USP (Unique Swelling Propositions) of particular glasses brands were increased, which resulted in an increase in the sales of private labels of glasses. Over time, employee involvement increased to 74%.

The platform streamlined the process of two-way communication between points of sale and the organisation’s headquarters. During the project a dozen or so surveys were conducted gathering best sales practices from employees, which were later used in the course of the project, and appeared on the platform in the context of working on the quality of customer service.

Efekty

The Tribeware solution also became a communication platform for several-hundred employees of the organisation, dispersed in points of sale throughout Poland. Substantive materials on Vision Express products delivered through the platform proved to be helpful resources willingly used by consultants in their daily work with clients.

The effect of enhancing knowledge about private labels of glasses, which influenced the level of involvement of the company’s employees in the implementation of sales objectives, was achieved. During the project, most of the employees became ambassadors of individual exclusive brands of glasses. Currently, Vision Express is continuing to use the Tribeware Platform Walk of Fame, where we are working together to achieve further goals – more information will be provided soon…

Case Study

Uratuj zespół przed komunikacyjną katastrofą

Klient: Vienna Life
Branża: Ubezpieczeniowa

Vienna Life to instytucja finansowa, oferująca produkty ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i inwestycyjne. Jako grupa ubezpieczeniowa jest wiodącą instytucją w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cele i założenia

Celem projektu realizowanego przez one2tribe było wdrożenie nowego modelu kompetencji i komunikacji. Obranym założeniem było zaangażowanie każdego szczebla pracowników instytucji. Jednym z większych wyzwań w projekcie okazała się edukacja w kontekście komunikacji, która znacząco wpływa na specyfikę pracy z Klientem w branży ubezpieczeniowej oraz innymi współpracownikami. Sposób prowadzenia projektu przewidywany był jako nieszablonowy, by zainteresować wszystkich pracowników organizacji. Również uświadomienie uczestników o kryteriach oceny pracowniczej okazało się być dla one2tribe nie lada wyzwaniem.

Realizacja i współpraca

By osiągnąć pełną nieszablonowość, zdecydowano się na zaproszenie załogi Vienna Life do projektu opartego o scenariusz filmowy. Zaangażowano użytkowników w działania nieograniczające się tylko do platformy Tribeware, ale i do szeroko rozumianej komunikacji w świecie rzeczywistym.

Platformę Tribeware wykorzystano między innymi dla zaaranżowania gry zespołowej Uratuj kosmonautę, która odbyła się w rzeczywistym biurze firmy. Narracja zadań w projekcie nawiązywała do wyprawy w kosmos. W ciągu pierwszych dwóch tygodni 52% załogi zalogowało się do platformy przed oficjalnym rozpoczęciem, a 69% zrobiło to po spotkaniu dotyczącym projektu. Aż 78% użytkowników było aktywnych na platformie już w połowie pierwszego tygodnia jej trwania.

Efekty

Efekty

Efektem wdrożenia było uzyskanie wśród załogi Vienna Life zmiany nawyków w obszarze komunikacji i współpracy. Świadomość kompetencji pożądanych w codziennej pracy została uzyskana na poziomie 100% uczestników projektu. Z kolei ich zaangażowanie w działania związane z platformą Tribeware oscylowały w okolicy 78%. Zwrócono również uwagę na uzyskanie wśród pracowników instytucji poczucia odpowiedzialności za dobro firmy oraz chęć indywidualnego wkładu w jej rozwój. Podczas trwania projektu ciekawym okazało się uzyskanie efektu dostrzeżenia różnych stylów komunikacji pracowników. Wyłonione zostały między innymi osoby z potencjałem liderskim i dużymi umiejętnościami organizacyjnymi. Pozwoliło to na dostrzeżenie przez Vienna Life obszaru do dalszego rozwoju.

Case Study

Save your team from a communication disaster

Customer: Vienna Life
Industry: Insurance

Vienna Life is a financial institution offering insurance, savings and investment products. As an insurance group, it is the leading institution in Central and Eastern Europe.

Objectives and assumptions

The aim of the project implemented by one2tribe was to implement a new model of competence and communication. The chosen assumption was to involve every level of staff of the institution. One of the biggest challenges in the project turned out to be education in the context of communication, which significantly affects the specificity of work with the customer in the insurance industry, and other associates. The way of conducting the project was expected to be unconventional, in order to attract the interest of all employees of the organisation. Also, making participants aware of the criteria for employee assessment turned out to be a challenge for one2tribe

Implementation and cooperation

In order to achieve full unconventionality, it was decided to invite the Vienna Life team onto a project based on a film screenplay. The users were involved in activities not limited only to the Tribeware platform, but also to the broadly understood communication in the real world.

The Tribeware platform was used, among other things, to arrange a team game called “Save the Cosmonaut”, which took place in the company’s real office. The narration of tasks in the project referred to the expedition to space. In the first two weeks 52% of the staff logged into the platform before the official start, and 69% did so after the project meeting. As many as 78% of the users were active on the platform already in the middle of the first week of its operation.

Results

Efekty

The result of the implementation was a change in communication and cooperation habits among the Vienna Life staff. Awareness of the competences required in everyday work was achieved in 100% of the project participants. On the other hand, their involvement in activities related to the Tribeware platform oscillated around 78%. Attention was also paid to obtaining a sense of responsibility for the goodwill and the willingness of individual contribution to its development among the employees of the institution. During the project it turned out to be interesting to achieve the effect of noticing different styles of employee communication. Among other things, people with leadership potential and great organisational skills were selected. This allowed Vienna Life to see an area for further development.

Case Study

Grupa kapitałowa one2tribe umacnia się na rynku farmaceutycznym rozwijając współpracę z Neuca S.A.

Klient – Neuca S.A
Branża – Farmacja

Grupa Neuca jest polską firmą aktywną w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia. Obecnie jest liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, rozwijając jednocześnie strategiczne biznesy w ramach rynku zdrowia m.in. produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Zasadniczym celem naszej grupy kapitałowej jest współpraca ze spółkami z sektora farmaceutycznego. W ramach konsekwentnie realizowanej strategii one2tribe po zakończonym projekcie pilotażowym kontynuuje współpracę z Neuca S.A.

Cele i założenia

Cele i założenia
 1. Zmniejszenie absencji w pracy. Zwiększenie dyspozycyjności pracowników nieetatowych
 2. Zwiększenie wiedzy o procesach związanych z obsługą klienta. Transfer wiedzy jaką firma chciałaby/powinna przekazać pracownikom w procesie szkoleń adaptacyjnych i rozwojowych pracowników.
 3. Rozwój umiejętności miękkich
 4. Rozwój kompetencji
 5. Zmiana nawyków (podejście do klienta i podejście do pracy)

Realizacja i współpraca

Projekt realizowany przez zespół one2tribe to pełne wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • tworzenia treści zadań na platformę Tribeware,
 • administrowania walla społecznościowego platformy,
 • weryfikacji misji,
 • analizy i raportowania działań użytkowników,
 • balansowania budżetu nagrodowego,
 • obsługi supportowej projektu,
 • konsultacji biznesowych.

Możliwość współpracy z tak dużym partnerem jak Neuca S.A to przede wszystkim konsekwencja naszych działań na rynku farmaceutycznym. Naszym celem strategicznym jest rozwój współpracy z podmiotami z sektora farmaceutycznego, umacnianie naszej platformy i usług właśnie w tym obszarze. Obecnie platforma motywacyjna (Tribeware) to szereg możliwości dla sektora farmaceutycznego od wsparcia zespołów sprzedażowych po realizację strategii marketingowych według określonych scenariuszy.
– dodaje Radosław Marter, Partner Zarządzający w grupie kapitałowej one2tribe.

Realizacja i współpraca

Efekty

Wdrożenie projektu w Neuca S.A to przede wszystkim zarządzanie zmianą w organizacji poprzez realizację określonych celów biznesowych z wykorzystaniem psychologii behawioralnej, scenariuszy platformy Triebware, oraz pełnego wsparcia w zakresie katalogu nagród. Efekty procesu zarządzania zmianą trwającego projektu przedstawią się następująco:

 • Zaangażowanie użytkowników na poziomie – 69%
 • Realizacja zadań w oparciu o KPI projektu – 79%
 • Wyzwania dotyczące wiedzy ogólnej ukończyło – 80% użytkowników
 • Zadania związane z celami biznesowymi podjęło 64% użytkowników z czego aż 84% zaliczyło wszystkie misje i zadania z tego zakresu
 • Aż 95% uczestników platformy ocenia ją jako przydatną lub bardzo przydatną w codziennej pracy
 • 86% uczestników twierdzi, że platforma Tribeware pomogła, im zdobyć wiedzę potrzebną w codziennej pracy

Tribeware to nie tylko narzędzie, to przede wszystkim konsekwencja w dążeniu do określonego celu z możliwością weryfikacji key performance indicators i obliczenia return on investment. Każda misja i zadanie są policzalne i mierzalne dla naszych klientów. Nasza obecna strategia skupia się na implementacji artificial intelligence w oferowane rozwiązania w ramach platformy i consultingu dla branży farmaceutycznej. Obecnie realizujemy projekty w zakresie wspierania terapii pacjentów wraz z uwzględnieniem ich najbliższego otoczenia. Kolejne tygodnie to silna ekspansja naszych doświadczeń i produktów na rynku polskim i rynkach zagranicznych
– powiedział Wojciech Ozimek CEO grupy kapitałowej one2tribe.

Case Study

The one2tribe Capital Group has been consolidating on the pharmaceutical market by developing cooperation with Neuca S.A.

Customer – Neuca S.A.
Industry – Pharmacy

The Neuca Group is a Polish company active in many areas of the national healthcare market. Currently, it is a leader in the wholesale distribution of pharmaceuticals, while developing strategic businesses in the health market, including the production of pharmaceuticals, marketing, logistics, the management of a network of medical clinics, clinical trials, telemedicine, IT, advertising, and media.

The main objective of our Capital Group is cooperation with companies in the pharmaceutical sector. As part of the consistently implemented strategy, one2tribe is continuing its cooperation with Neuca S.A. after the pilot project was completed.

Objectives and assumptions

Cele i założenia
 1. Reducing absenteeism at work. Increasing the availability of non-regular employees
 2. Increasing knowledge of customer-service processes. Transfer of knowledge which the company would like to/should pass on to employees in the process of the adaptation and development training of employees.
 3. The development of soft skills
 4. Competence development
 5. Changing habits (approaches to the customer and approaches to work)

Implementation and cooperation

The project being implemented by the one2tribe team is full substantive support in terms of:

 • the preparation of task content for the Tribeware platform
 • the administration of the platform’s social networking wall
 • mission verification
 • analysing and reporting on user activities
 • balancing the reward budget
 • the support services for the project
 • business consultations.

“The possibility of cooperation with such a big partner as Neuca S.A. is above all a consequence of our activities on the pharmaceutical market. Our strategic goal is to develop cooperation with entities in the pharmaceutical sector, reinforcing our platform and services in this area. Currently, the incentive platform (Tribeware) affords a number of opportunities for the pharmaceutical sector, from supporting sales teams to implementing marketing strategies according to specific scenarios”,
– adds Radosław Marter, Managing Partner at the one2tribe Capital Group.

Realizacja i współpraca

Results

The implementation of the project at Neuca S.A. is primarily change management in the organisation through the implementation of specific business objectives with the use of behavioural psychology, scenarios of the Tribeware platform, and full support for the rewards catalogue. The results of the change-management process of the ongoing project are as follows:

 • Involvement by the users stands at the level of 69%
 • The implementation of tasks based on the project KPI’s is 79%
 • Challenges concerning general knowledge were completed by 80% of the users
 • Tasks related to business objectives were undertaken by 64% of the users, 84% of whom completed all missions and tasks in this field
 • As many as 95% of the platform participants find it useful or very useful in their daily work
 • 86% of the participants say that the Tribeware platform has helped them gain the knowledge they need in their daily work

“Tribeware is not only a tool – it is first of all a consequence of pursuing a specific goal with the possibility of verifying key performance indicators and calculating return on investment. Each mission and task is quantifiable and measurable for our customers. Our current strategy focuses on the implementation of artificial intelligence in the solutions provided as part of the platform and consulting for the pharmaceutical industry. We are currently implementing projects to support the therapy of patients with regard to their immediate environment. The following weeks represent a strong expansion of our experience and products on the Polish and foreign markets”,
– says Wojciech Ozimek, CEO of the one2tribe Capital Group.

Case Study

Jak skutecznie zaangażować przedstawicieli medycznych

Klient – koncern farmaceutyczny
Branża – farmacja

Firmy farmaceutyczne regularnie organizują spotkania cykliczne zespołów sprzedaży i marketingu, celem prezentacji strategii działania w tzw. kolejnym cyklu promocyjnym. Tego rodzaju wydarzenie jest ważnym punktem na mapie strategii sprzedaży i marketingu każdej firmy farmaceutycznej.

Eventy cykliczne

Eventy cykliczne są przygotowywane przez managerów sprzedaży i marketingu. W trakcie takich spotkań istotne jest szczegółowe ukazanie strategii. Celem spotkań cyklicznych jest zainteresowanie przedstawicieli medycznych i zmotywowanie ich do realizacji strategii zgodnie z wcześniej ustalonym przekazem promocyjnym. Od ich zapału zależy jakość i efekt działań marketingowych oraz odbiór prezentacji produktów przed lekarzami i farmaceutami.

Dla pionu zarządzającego koncernu farmaceutycznego prawdziwym wyzwaniem może być zaangażowanie sales force (przedstawicieli medycznych) w przebieg całego spotkania, które z reguły trwa kilka dni. Każdy manager chce, aby jego strategia została zapamiętana i zastosowana przez siły sprzedaży, gdyż od tego zależy sukces, jakim jest budowanie przewagi rynkowej.

Cele i założenia

Dlatego zespół Customer Engagement jednej z największych firm farmaceutycznych postanowił zaangażować swoich przedstawicieli w spotkanie briefujące C4, za pomocą innowacyjnych mechanizmów grywalizacji.

Innowacyjna wizja zespołu koncernu farmaceutycznego mogła być zrealizowana dzięki zastosowaniu technologii Tribeware oraz wsparciu zespołu konsultingowego one2tribe.

Główne wyzwania postawione przed naszą firmą to:

 • doradztwo w zakresie przełożenia wizji Klienta na scenariusz gry podczas spotkania C4
 • opracowanie planu zaangażowania uczestników przed C4 i w trakcie eventu
 • opracowanie scenariuszy merytorycznych poszczególnych wyzwań, misji i zadań dla uczestników, na bazie wytycznych dostarczonych przez zespół Customer Engagement klienta
 • wdrożenie platformy Tribeware (dedykowany branding zgodnie z formułą spotkania)
 • bieżąca obsługa projektu (przed i w trakcie eventu)
 • techniczne wsparcie użytkowników
 • obsługa i logistyka nagród.

W przypadku współpracy one2tribe z koncernem farmaceutycznym, należy przedstawić również podstawowe cele i założenia jakie zostały zdefiniowane dla tego konkretnego eventu:

 • wzrost zaangażowania uczestników spotkania w przekazywane treści
 • usprawnienie komunikacji z uczestnikami
 • przyjazna aplikacja wspierająca udział w spotkaniu w intuicyjny sposób
 • sprawna komunikacja – szybko, łatwo, wygodnie – zawsze przy sobie w telefonie
 • pomoc w maksymalnym skorzystaniu z czasu spędzonego na spotkaniu
 • gratyfikacja – atrakcyjne nagrody, rankingi, sprawdzanie się.

Realizacja i współpraca

Projekt został zrealizowany w dwóch fazach – miało to duże znaczenie dla jego powodzenia. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem spotkania briefującego C4, rozpoczął się pierwszy etap, który zawierał następujące scenariusze:

 • aktywizacja uczestników i zachęcanie ich do poprania oraz skorzystania z aplikacji
 • onboarding na platformie (jak korzystać z aplikacji)
 • poinformowanie uczestników eventu C4 o jego przebiegu – agenda
 • przygotowanie merytoryczne do zmagań podczas C4 (dystrybucja materiałów).

Drugi etap opierał się na grze podczas spotkania C4, gdzie one2tribe realizował scenariusz według następujących kroków:

 1. wprowadzenie do gry – zapowiedź rywalizacji (zasady i nagrody)
 2. zarządzanie uczestnikami (ich obecność na panelach, rejestracja, komunikacja)
 3. sprawdzenie przygotowania się do konferencji (quizy wiedzy)
 4. informacja o wynikach (także ze spotkań z trenerami i lekarzami
 5. informacja zwrotna:
  – rankingi informujące o bieżącym wyniku
  – wyniki quizów merytorycznych
  – wyniki misji od trenerów i lekarzy.

Platforma Tribeware była głównym narzędziem komunikacji z uczestnikami REP’S (PRE – LAUNCH, LAUNCH). Za pomocą platformy uczestnicy wykonywali działania związane z gamifikacją.

Użytkownicy na platformie mogli:

 • podejmować wyzwania związane z grą (wyścig)
 • komunikować się
 • walczyć o atrakcyjne nagrody
 • rywalizować o miejsce w rankingach.
Realizacja i współpraca

Efekty

Najważniejszym celem było zaangażowanie uczestników spotkania (przedstawicieli) w przebieg spotkania za pomocą platformy Tribeware. Poniżej dane statystyczne związane z realizacją projektu.

Struktura graczy – aktywowane konta

Struktura graczy - aktywowane konta

Wyzwania dla graczy

Wyzwania dla graczy

Średnie wykonywanie zadań przez użytkownika

Średnie wykonywanie zadań przez użytkownika

Aktywność na wallu

Aktywność na wallu

Godziny aktywności użytkowników

Godziny aktywności użytkowników

W trakcie spotkania briefującego C4, gdzie zespół one2tribe był odpowiedzialny za zaangażowanie REP’S, mogłem obserwować na żywo reakcję przedstawicieli, którzy praktycznie nie rozstawali się z naszą aplikacją Tribeware. Muszę przyznać, że w swojej dotychczasowej karierze nie spotkałem się jeszcze z tak dużym zaangażowaniem REP’S
– mówi Radosław Marter, Partner Zarządzający w grupie kapitałowej one2tribe.

Innowacyjna forma zaangażowania REP’S w przebieg spotkania C4 została potwierdzona doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Reprezentanci już przed C4 aktywowali się na platformie i mogli podjąć wyzwania przygotowawcze. W wynikach quizów merytorycznych na platformie zdecydowana większość osób uzyskała wynik powyżej 90 proc. poprawnych odpowiedzi.

Przeprowadzenie spotkania C4 w oparciu o gamifikację we współpracy z one2tribe, pozwoliło osiągnąć niestandardową formułę jego przebiegu przy bardzo dużym zaangażowaniu uczestników. Skrupulatnie opracowany plan komunikacji oraz odpowiednia narracja poprowadzona przez zespół one2tribe w ścisłej współpracy z klientem przyniosły pożądane efekty.

Case Study

How to involve medical representatives effectively

Customer -a pharmaceutical company
Industry – pharmacy

Pharmaceutical companies regularly organise cyclical meetings of sales and marketing teams in order to present their strategy of action in the so-called next promotional cycle. This kind of event is an important point on the map of the sales and marketing strategies of every pharmaceutical company.

Eventy cykliczne

Cyclical events are prepared by sales and marketing managers. During such meetings it is important to present the strategy in detail. The purpose of cyclical meetings is to interest medical representatives and motivate them to implement the strategy in accordance with a previously agreed promotional message. The quality and effect of marketing activities, and also the reception of product presentations to doctors and pharmacists, depend on their enthusiasm.

For the management department of a pharmaceutical company, the real challenge might be to involve the sales force (medical representatives) in the course of the entire meeting, which usually lasts a few days. Every manager wants his or her strategy to be remembered and applied by the sales force, because this is the key to success, which is building a market advantage.

Objectives and assumptions

That is why the Customer-Engagement team of one of the biggest pharmaceutical companies decided to involve its representatives in the C4 briefing meeting, using innovative gamification mechanisms.

The innovative vision of the pharmaceutical company’s team could be achieved thanks to the use of Tribeware technology and the support of the one2tribe consulting team.

The main challenges faced by our company include:

 • advice on transforming the customer’s vision into a game scenario during the C4 meeting
 • developing a plan for the involvement of participants before C4 and during the event
 • the preparation of substantive scenarios for individual challenges, missions, and tasks for participants, based on guidelines laid down by the Customer-Engagement team of the customer
 • the implementation of the Tribeware platform (dedicated branding according to the formula of the meeting)
 • day-to-day project management (before and during the event)
 • technical support for users
 • support for rewards and logistics services regarding rewards.

In the case of cooperation between one2tribe and the pharmaceutical company, the basic objectives and assumptions which were defined for this particular event should also be presented.

 • An increase in the involvement of the participants in the meeting in the content provided
 • Improving communication with participants
 • A friendly app supporting participation in the meeting in an intuitive way
 • Efficient communication – quickly, easily, conveniently, always with the user on the phone
 • Helping to make the most of the time spent at the meeting
 • Gratification – attractive rewards, rankings, checking oneself.

Implementation and cooperation

The project was implemented in two phases, which was very important for its success. Two weeks before the start of the C4 briefing meeting, the first stage began, which included the following scenarios.

 • Activating the participants and encouraging them to download and use the app
 • Onboarding on the platform (how to use the app)
 • Informing the participants in the C4 event about its course – the agenda
 • Substantive preparation for the struggle during C4 (the distribution of materials).

The second stage was based on the game during the C4 meeting, where one2tribe implemented the scenario according to the following steps.

 1. Introduction to the game – announcement of competition (rules and rewards)
 2. Management of the participants (presence on panels, registration, communication)
 3. Checking the preparation for the conference (knowledge quizzes)
 4. Information on the results (also from meetings with coaches and doctors}
 5. Feedback:
  – Rankings informing about the current result
  – Results of substantive quizzes
  – • Mission results from coaches and doctors.

The Tribeware platform was the main tool for communication with participating reps (PRE – LAUNCH, LAUNCH). Through the platform, the participants carried out gamification activities.

Users on the platform could:

 • take up the challenges of the game (race)
 • keep in touch
 • fight for attractive prizes
 • compete for a place in rankings.
Realizacja i współpraca

Results

The most-important goal was to involve the participants (representatives) in the course of the meeting using the Tribeware platform. Below are statistical data related to the implementation of the project.

Player structure – activated accounts

Player structure - activated accounts

Challenges for players

Challenges for players

The average performance of tasks by the user

The average performance of tasks by the user

Activity on the wall

Activity on the wall

Hours of user activity

Godziny aktywności użytkowników

During the C4 briefing meeting, where the one2tribe team was responsible for the involvement of the reps, I was able to watch the live reaction of the representatives who practically did not part with our Tribeware app. “I must admit that in my career so far I have not met with such a great commitment by the reps”
– says Radosław Marter, Managing Partner at the one2tribe Capital Group.

The innovative form of the involvement of the reps in the course of the C4 meeting was confirmed by the excellent substantive preparation. The representatives were already active on the platform before C4 and were able to take up preparatory challenges. In the results of the substantive quizzes on the platform, the vast majority of the participants achieved a result above 90% of the correct answers.

Conducting the C4 meeting on the basis of gamification in cooperation with one2tribe made it possible to achieve a non-standard formula in its course with the great involvement of the participants. A meticulously prepared communication plan and an appropriate narrative by the one2tribe team in close cooperation with the customer produced the desired results.

Case Study

Zobacz Case Study„X-lander Play” – program wspierający sprzedaż produktów marki X-lander

Komunikacja wielokanałowa wbudowana w model aktywności przedstawicieli medycznych firmy Bayer

Czas na życie, zagraj w sprzedaż. Czyli jak skutecznie wdrożyć nawyki regularnego pozyskiwania nowych klientów

Grupa Kapitałowa one2tribe na rynku farmaceutycznym

Grupa kapitałowa one2tribe umacnia się na rynku farmaceutycznym rozwijając współpracę z Neuca S.A

Zaangażowanie przedstawicieli medycznych

Jak skutecznie zaangażować
przedstawicieli medycznych

Motywacja w gwiazdorskim stylu, one2tribe, Vision Express Ex

Jak zaangażować 95% pracowników w komunikację i podejmowanie działań w oparciu o KPI w sprzedaży i nie tylko

Komunikacja w zespole

Uratuj zespół przed komunikacyjną katastrofą

Chcesz wiedzieć więcej? Zaproś nas na prezentację

Case Study

See the Case StudyMulti-channel communication built into the model of activity of Bayer medical companies

Zaangażowanie przedstawicieli medycznych

How to involve medical representatives effectively

Become a Superhero

The one2tribe Capital Group has been gaining strength on the pharmaceutical market by developing cooperation with Neuca S.A.

Join the game

How to involve 95% of employees in communication and taking actions based on KPI’s in sales and beyond

Save your team from a communication disaster

Save your team from a communication disaster

Would you like to know more? Invite us to a presentation

Case Study

Aviva
Compensa
Credin
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców
Egmont
Ikea
ING
Komputronik
Meyra Group
McCan
Małopolski Instytut Kultury
Neuca
Philip Morris
Play
Real
RBS
Raiffeisen Polbank
Santander
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Vision Express
Vienna Life
Żabka

Case Study

Aviva
Compensa
Credin
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców
Egmont
Komputronik
Ikea
ING
Meyra Group
McCan
Małopolski Instytut Kultury
Neuca
Philip Morris
Play
Real
Raiffeisen Polbank
Santander
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Vision Express
Vienna Life
Żabka
Aviva
Compensa
Credin
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców
Egmont
Komputronik
Ikea
ING
Meyra Group
McCan
Małopolski Instytut Kultury
Neuca
Philip Morris
Play
Real
Raiffeisen Polbank
Santander
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Vision Express
Vienna Life
Żabka
Aviva
Compensa
Credin
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców
Egmont
Komputronik
Ikea
ING
Meyra Group
McCan
Małopolski Instytut Kultury
Neuca
Philip Morris
Play
Real
Raiffeisen Polbank
Santander
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Vision Express
Vienna Life
Żabka

Case Study

One2tribe to miejsce, w którym doceniamy kreatywność i zaangażowanie. Dzięki pracy w naszym zespole możesz wspólnie z nami realizować wizję innowacyjnej zmiany w biznesie, medycynie i zdrowiu. Otrzymasz możliwość pracy z zespołem pasjonatów oraz zetkniesz się z takimi obszarami działań jak najnowsze technologie, sztuczna inteligencja i psychologia. Jeżeli chcesz tworzyć wspólnie z nami innowacje, a kolejno obserwować, jak dzięki Twojemu zaangażowaniu zmienia się świat biznesu i medycyny, zapraszamy na pokład one2tribe. Nie trać więcej czasu, zobacz, jak przebiega proces rekrutacji i złóż swoją aplikację

Krok 1

Złożenie aplikacji

Krok 2

Analiza złożonych aplikacji

Krok 3

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

Krok 4

Zadanie rekrutacyjne na platformie

Krok 5

Druga rozmowa kwalifikacyjna

Krok 6

Negocjacje z wybranymi kandydatami

Krok 7

Zatrudnienie

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

W celu dobrego przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej, poświęć trochę czasu i zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w one2tribe. Przede wszystkim:

 1. Zwróć uwagę na jakie ogłoszenie złożyłeś aplikację. Przemyśl jaki rodzaj pytań możemy Ci zadać podczas rozmowy.
 2. Zapoznaj się z informacjami na temat naszej firmy, przeglądając stronę firmową, naszego bloga oraz informacje w mediach społecznościowych (głównie Linked In i Facebook).
 3. Podczas rozmowy bądź przygotowany na przedstawienie wartości, które możesz wprowadzić do naszego zespołu (zrób wcześniej analizę SWOT samego siebie).
 4. Przemyśl jakie chcesz nam zadać pytania. Zastanów się, co pomoże Ci w podjęciu decyzji o współpracy z nami.
 5. Przygotuj się na miłą rozmowę, która zarówno dla nas jak i dla Ciebie powinna być nowym ciekawym doświadczeniem.

Pytania i odpowiedzi

Czy po zatrudnieniu kandydat przechodzi tzw. okres próbny?

Tak. Każdy z naszych pracowników przechodzi okres próbny, który trwa od 3 do 6 miesięcy.

 

Czy warto wysłać aplikację, jeżeli aktualnie firma one2tribe nie prowadzi rekrutacji zgodnie z moim profilem zawodowym?

Wszystkie nadesłane do nas aplikacje są wnikliwie przeglądane. W związku z tym, możemy Cię zaprosić na spotkanie rekrutacyjne nawet, jeżeli w danym momencie nie prowadzimy rekrutacji zgodnie z Twoim profilem zawodowym.

 

Jak długo przebiega proces rekrutacji?

W one2tribe proces rekrutacji trwa od 1 do 2 miesięcy.

 

Po jakim czasie można osiągnąć awans na wyższe stanowisko?

O awansie decydują predyspozycje danej osoby, a przede wszystkim jej zdolności do szybkiej adaptacji i uczenia się. W one2tribe pierwszy awans jest możliwy już po 6 miesiącach od momentu zatrudnienia.

 

Aktualne oferty pracy

Communications Manager

Kręcą cię media, socjale i masz dość nijakich komunikatów prasowych i korpomowy? Potrafisz być konkretna(-y) a jednocześnie zaangażowany(-a). Chcesz spróbować swoich sił w innowacyjnej i mocno zakręconej firmie?

Szukamy kogoś, kto z nami złupi rynek nowoczesnych rozwiązań do wynagradzania pracowników. Do podziału jest kilka ton złota w Polsce i na świecie i chcemy tam być.

Szukamy pirata medialnego, czyli kogoś, kto potrafi się wkręcić w miejsca dla nas niedostępne, opublikować artykuł, który wstrząśnie rynkiem, wykreuje kryzys (koniecznie w piątek) i zgasi go (koniecznie w poniedziałek).

Jesteśmy firmą, która jako jedna z pierwszych na świecie robiła społecznościowe gry lokalizacyjne (dekadę przed Pokemon Go!), budowała internetową wersję Wiedźmina (Versus 2007-2012) a potem postanowiła zastosować mechanizmy gier wewnątrz firm. Co na dzisiaj skończyło się zbudowaniem systemu nagradzania stosowanego przez duże organizacje w Polsce i zagranicą. Rośniemy ponad 50% r/d/r a od roku szybko wchodzimy na kolejne rynki zagraniczne. Rewolucjonizujemy sposób w jaki firmy płacą ludziom. Jesteśmy piratami.

Dzisiaj jeszcze możesz załapać się na nasz okręt i podbić świat.

Zakres obowiązków:

 • Współtworzenie i realizację strategii marketingowej i komunikacyjnej firmy
 • Komunikacja z mediami i budowanie bazy dziennikarzy (na koniec dnia chodzi o to, żeby to oni chcieli komunikować się z nami a nie tylko my z nimi)
 • Przygotowywanie artykułów prasowych i dystrybucja materiałów do mediów (nie ograniczamy kreatywności, kontent z jajem to plus dwa punkty)
 • Pomoc w organizacji napadów i rabunków (czytaj: konferencji i eventów)
 • Przygotowywanie relacji z napadów i rabunków (czytaj jak wyżej)
 • Włamania do miejsc, gdzie chcemy być. A w szczególności planowanie i realizacja kampanii SEO/SEM, oraz social media
 • Prowadzenie dziennika pokładowego (bloga firmowego)
 • Utrzymywanie naszej załogi w stanie wrzenia i podniecenia (kontrolowane bunty i rokosze) – czyli komunikacja wewnętrzna

Wymagania:

 • Kreatywność (odpowiednia dawka tejże łagodzi braki w kolejnych wymaganiach)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (wiemy, że podobnego nie ma, więc liczy się także bycie social media ninja, PR & marketing manager, communication guru – nikt nie jest idealny)
 • Umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów
 • Doskonała organizacja pracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego (nasz okręt wypływa na nieznane wody)
 • Wyższe  wykształcenie, preferowane w zakresie marketing I PR
 • Znajomości obsługi pakietu MS Office, Google Analytics, AdWords i Search Console

Co oferujemy:

 • Interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży.
 • Umowę o pracę.
 • Premię kwartalną w zależności od wyników
 • Ciekawą i miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole.
 • Przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Udział w innowacyjnych i międzynarodowych projektach

Wynagrodzenie od 5800 do 6500 PLN brutto + premie (chcemy mocno uzależnić dodatkowe wynagrodzenie od efektu, traktuj to jako podział łupu wśród piratów).

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Administrator Platformy motywacyjnej

Główne zadania

Współpraca z konsultantem przy projektach wdrażania zmian zachowań w dużych organizacjach

 • Planowanie, pisanie i wprowadzanie zadań na platformę
 • Przygotowywanie materiałów dla uczestników
 • Bieżąca komunikacja z użytkownikami
 • Bieżąca analiza poziomu realizacji zadań i aktywności uczestników

Czego wymagamy

 • Doświadczenia prowadzeniu działań online (social media)
 • Umiejętności obsługi aplikacji Canva (prosty program graficzny) oraz podstawowych zasad komponowania czytelnych i estetycznych materiałów.
 • Dokładności i dobrej organizacji zadań
 • Kreatywności i otwartości w szukaniu rozwiązań
 • Odpowiedzialności za prowadzone działania
 • Chęci rozwijania kompetencji w obszarze współpracy z klientem B2B

Dodatkowym atutem będzie

 • Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Nieustające wyzwania
 • Pracę na innowacyjnym know-how
 • Możliwość rozwoju w pracy z ciekawymi klientami
 • Pełne wsparcie i zgrany zespół

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Junior Front – end Developer

Główne zadania

 • Udział w projektach związanych z wprowadzaniem innowacyjnego produktu

Czego wymagamy

 • Znajomość HTML5/CSS3/SASS/GIT
 • Znajomość frameworków CSS
 • Zaangażowania i chęci rozwoju

Dodatkowym atutem będzie

 • Znajomość Angular 4+, Jenkins lub innych,
 • Doświadczenie w budowaniu aplikacji multiplatformowych Ionic/Cordova
 • Znajomość npm/Grunt
 • Znajomość AngularJS
 • Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Pracę nad unikalnym, innowacyjnym produktem obecnie wykorzystywanym przez dużych klientów z branż retail, pharma, finance
 • Pełne wsparcie i zgrany zespół
 • Elastyczne godziny pracy
 • Program szkoleń
 • Umowa o pracę lub b2b.

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Front – end Developer

Główne zadania

 • Udział w projektach związanych z wprowadzaniem innowacyjnego produktu
 • Tworzenie wysokiej jako kodu zgodnego z aktualnymi standardami programowania

Czego wymagamy

 • 2 lata doświadczenia jako front-end developer
 • Bardzo dobra znajomość HTML5/CSS3/SASS/GIT
 • Znajomość frameworków CSS
 • Doświadczenie w budowaniu aplikacji multiplatformowych Ionic/Cordova
 • Znajomość npm/Grunt
 • Bardzo dobra znajomość AngularJS

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Angular 4+, Jenkins lub innych,
 • Znajomość języka angielskiego

Co oferujemy

 • Pracę na innowacyjnym know-how
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pełne wsparcie i zgrany zespół
 • Umowa o pracę lub b2b

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Junior Java Developer

Główne zadania

 • Tworzenie wysokiej jako kodu zgodnego z aktualnymi standardami programowania
 • Tworzenie testów automatycznych

Czego wymagamy

 • wykształcenie kierunkowe lub ukończony kurs programowania w Javie
 • praktyczna znajomość SQL
 • praktyczna znajomość Spring Framework
 • praktyczna znajomość git
 • gotowość do pracy ze środowiskiem DevOps
 • gotowość do pracy z CI, Code Review, Jira

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z bazami danych Oracle, MongoDB
 • doświadczenie w pracy z Azure
 • doświadczenie w pracy z systemem Linux
 • znajomość Selenium

Co oferujemy

 • Pracę na innowacyjnym know-how
 • Pełne wsparcie i zgrany zespół
 • Elastyczne godziny pracy
 • Umowa o pracę lub b2b

Wykorzystywane technologie:

Rundeck, Ansible, Jenkins, Gitlab, Sonarqube, Azure, Spring, Spring Boot, Hibernate, Mongodb, Oracle DB, Postgresql, Junit, Selenium

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Java Developer

Główne zadania

 • Tworzenie wysokiej jako kodu zgodnego z aktualnymi standardami programowania
 • Tworzenie testów automatycznych

Wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu w języku Java
 • praktyczna znajomość SQL
 • praktyczna znajomość Spring Framework, Spring Boot
 • doświadczenie w pracy z REST API
 • doświadczenie w pracy z JPA (preferowane Hibernate)
 • doświadczenie w pracy z git
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych, integracyjnych
 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem DevOps
 • gotowość do pracy z CI, Code Review, Jira
 • samodzielność

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z bazami danych Oracle, MongoDB
 • doświadczenie w pracy z Azure
 • doświadczenie w pracy z systemem Linux
 • znajomość Selenium

Wykorzystywane technologie:

Rundeck, Ansible, Jenkins, Gitlab, Sonarqube, Azure, Spring, Spring Boot, Hibernate, Mongodb, Oracle DB, Postgresql, Junit, Selenium

Oferujemy: 

 • Pracę nad unikalnym, innowacyjnym produktem obecnie wykorzystywanym przez dużych klientów z branż retail, pharma, finance
 • Pełne wsparcie i zgrany zespół 
 • Elastyczne godziny pracy
 • Program szkoleń
 • Po pełnym wdrożeniu możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Umowa o pracę lub b2b Budżet (9 000 – 14 000 + VAT B2B)

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Junior konsultant

Główne zadania

 • Prowadzenie projektów zmiany zachowań w organizacjach
 • Tworzenie scenariuszy zadań dla uczestników projektów
 • Analiza efektów prowadzonych kampanii
 • Bieżąca komunikacja z klientem biznesowym

Czego wymagamy

 • Doświadczenia prowadzeniu działań online
 • Wiedzy praktycznej z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej
 • Nastawiania na szukanie rozwiązań (no blame)
 • Pozytywnego nastawienia i umiejętności pracy z klientem biznesowym
 • Kreatywności w działaniu
 • Odpowiedzialności za prowadzone działania
 • Zdolności analitycznych

Co oferujemy

 • Nieustające wyzwania
 • Pracę na innowacyjnym know-how
 • Możliwość rozwoju w pracy z ciekawymi klientami
 • Dużą samodzielność w działaniu
 • Biuro z parkingiem 😊

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Account Manager

Główne zadania

 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Utrzymywanie relacji z klientami
 • Przygotowywanie ofert
 • Prowadzenie prezentacji podczas spotkań i konferencji
 • Negocjacje
 • Procesowanie umów według określonych procedur
 • Raportowanie wyników pracy

Czego wymagamy

 • Doświadczenia w aktywnej sprzedaży B2B minimum 2 lata
 • Samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Zdolności w budowaniu partnerskich relacji
 • Umiejętności identyfikacji potrzeb klientów
 • Znajomości języka angielskiego
 • Dyspozycyjności
 • Kreatywności
 • Posiadania prawa jazdy kat. B

Co oferujemy

 • Interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży.
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń.
 • Ciekawą i miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole.
 • Przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Udział w innowacyjnych i międzynarodowych projektach

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

Junior Account Manager

Główne zadania

 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Przygotowywanie ofert
 • Prowadzenie prezentacji podczas spotkań z klientami
 • Procesowanie umów według określonych procedur
 • Raportowanie wyników pracy

Czego wymagamy

 • Doświadczenia w aktywnej sprzedaży B2B minimum 1 rok
 • Samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Zdolności w budowaniu partnerskich relacji
 • Umiejętności identyfikacji potrzeb klientów
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjności
 • Kreatywności
 • Posiadania prawa jazdy kat. B

Co oferujemy

 • Interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży.
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń.
 • Ciekawą i miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole.
 • Przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Udział w innowacyjnych i międzynarodowych projektach

Wyślij CV na adres praca@one2tribe.pl

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez której nie możemy prowadzić dalszego procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie klauzule i zgody znajdziesz w linku: Klauzule przetwarzania danych

klauzule przetwarzania danych

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikowaniem wyłącznie na stanowisku wskazane w ogłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w aplikacji, w tym CV, przez one2tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach na potrzeby rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji”.

Jeśli jesteś zainteresowany/a także uczestnictwem w innych procesach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o umieszczeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w aplikacji, w tym CV, one2tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach na potrzeby obecnych oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez okres 3 lat od złożenia aplikacji”.

Jednocześnie informujemy, iż: (i) podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji, (ii) administratorem danych osobowych jest one2tribe sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Regułach, adres: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły (dalej „O2T”) – kontakt z O2T jest możliwy w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila, na który przesyłana jest aplikacja do celów rekrutacyjnych, (iii) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na zasadach, w celu oraz w okresie wynikającym z powyższych zgód przez O2T, zaś przez okres dłuższy niż wynikający ze zgody wyłącznie w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, (iv) podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, zaś przetwarzanie dotyczy wyłącznie wskazanych w zgodzie danych osobowych, (v) osoba, której dane pozostają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (vi) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą, tj. rekrutacji, (vii) osoba, której dane pozostają przetwarzane, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), (vii) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane), (viii) dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Case Study

One2tribe is a place where we appreciate creativity and commitment. By working in our team, you can work with us to put the vision of innovative change in business, medicine, and health into practice. You will get the opportunity to work with a team of enthusiasts, and you will be confronted with such areas of activity as the latest technology, artificial intelligence, and psychology. If you want to create innovations together with us and watch how the world of business and medicine is changing thanks to your commitment, join the one2tribe team. Don’t waste any more time – see how the recruitment process is carried out and submit your application

Krok 1

Application submission

Krok 2

Analysis of submitted applications

Krok 3

First interview

Krok 4

A recruitment task on the platform

Krok 5

Second interview

Krok 6

Negotiations with selected candidates

Krok 7

Employment

How to prepare for an interview

In order to prepare well for an interview, take some time and increase your chances of employment at one2tribe. First of all:

 1. Pay attention to which advertisement you have applied for. Think about what kind of questions we can ask you during the interview.
 2. Read about our company by browsing our company website, and our blog and social-media information (mainly LinkedIn and Facebook).
 3. During the interview, be prepared to present the values you can introduce to our team (do a SWOT analysis of yourself in advance).
 4. Think about the questions you would like to ask us. Think about what will help you make a decision to cooperate with us.
 5. Prepare for a nice interview, which should be a new and interesting experience for both us and you.

Questions and answers

Does the candidate go through a so-called probationary period after being recruited?

Yes. Each of our employees undergoes a probationary period which lasts from 3 to 6 months.

 

Is it worthwhile to sending an application if one2tribe is not currently recruiting according to my professional profile?

All applications sent to us are thoroughly reviewed. Therefore we can invite you to a recruitment meeting even if we are not currently recruiting according to your professional profile.

 

How long does the recruitment process last?

In one2tribe the recruitment process lasts from 1 to 2 months.

 

How long does it take to be promoted to a higher position?

Promotion is determined by a person’s predispositions, and, above all, his or her ability to adapt and learn quickly. In one2tribe the first promotion is possible as soon as 6 months from the moment of employment.

 

Current job opportunities

Junior consultant

Main tasks

 • Carrying out behavioural-change projects in organisations
 • Preparation of task scenarios for project participants
 • Analysis of the effects of campaigns
 • Current communication with a business client

What we require

 • Experience in conducting online activities
 • Practical knowledge of psychology and behavioural economics
 • Focus on finding solutions (the no-blame approach)
 • A positive attitude and the ability to work with a business client
 • Creativity in action
 • Responsibility for the activities carried out
 • Analytical capacity

What do we provide?

 • Continuous challenges
 • Working on innovative know-how
 • Opportunities for development in working with interesting customers
 • A high degree of independence at work
 • An office with a car park

Send your CV to the following address: praca@one2tribe.pl

Please include your consent to the processing of your personal data in the application, without which we cannot continue the recruitment process. The relevant clauses and consents can be found in the link: Data-processing clauses

Account Manager

Main tasks

 • Acquiring new customers
 • Maintaining relations with customers
 • Preparation of packages
 • Conducting presentations during meetings and conferences
 • Negotiations
 • Processing of contracts according to defined procedures
 • Reporting work results

What we require

 • A minimum of 2 years’ experience in active B2B sales
 • Independence in action and good organisation of work
 • Ease of establishing business contacts
 • Ability to build partnerships
 • Ability to identify customer needs
 • English-language skills
 • Availability
 • Creativity
 • Category-B driving licence

What do we provide?

 • Interesting work in a growing organisation, with a leading position on the market in its industry.
 • Attractive remuneration system.
 • Interesting and pleasant working atmosphere in a young, dynamic team.
 • Friendly working environment in a modern space.
 • Opportunity to develop and improve professional qualifications.
 • Participation in innovative and international projects

Send your CV to the following address: praca@one2tribe.pl

Please include your consent to the processing of your personal data in the application, without which we cannot continue the recruitment process. The relevant clauses and consents can be found in the link: Data-processing clauses

Junior Account Manager

Main tasks

 • Acquiring new customers
 • Preparation of packages
 • Conducting presentations during meetings with customers
 • Processing of contracts according to defined procedures
 • Reporting work results

What we require

 • A minimum of 1 year experience in active B2B sales
 • Independence in action and good organisation of work
 • Ease of establishing business contacts
 • Ability to build partnerships
 • Ability to identify customer needs
 • Knowledge of English would be an additional advantage
 • Availability
 • Creativity
 • Category-B driving licence

What do we provide?

 • Interesting work in a growing organisation, with a leading position on the market in its industry.
 • Attractive remuneration system.
 • Interesting and pleasant working atmosphere in a young, dynamic team.
 • Friendly working environment in a modern space.
 • Opportunity to develop and improve professional qualifications.

Send your CV to the following address: praca@one2tribe.pl

Please include your consent to the processing of your personal data in the application, without which we cannot continue the recruitment process. The relevant clauses and consents can be found in the link: Data-processing clauses

Data-processing clauses

If you are interested in applying only for the position indicated in the advertisement, please include the following clause: “I agree to the processing of my personal data included in the application, including the CV, by one2tribe sp. z o.o. with its registered office in Reguły, for the purpose of recruitment for the position indicated in the advertisement, for the duration of the recruitment”.

If you are interested in participating in other recruitment processes in the future, please include the following clause: “I agree to the processing of my personal data included in the application, including the CV, by one2tribe sp. z o.o. with its registered office in Reguły, for the purposes of current and future recruitment conducted for a period of 3 years from the submission of the application”.

At the same time, please be informed that (i) the provision of personal data is a necessary condition for participation in the recruitment process, (ii) the administrator of personal data is one2tribe sp. z o.o. with its registered office in Reguły, address ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły – contact with O2T is possible in writing or by e-mail, to which the application is sent for recruitment purposes, (iii) personal data will only be processed in accordance with the rules, for the purpose and for the period resulting from the above consents by O2T, and for a longer period than that resulting from the consent only if such an obligation is imposed by the generally applicable law, (iv) the legal basis for the processing is the consent, and the processing concerns only the personal data indicated in the consent, (v) the person whose data are being processed has the right of access to his or her data and the right to rectify, erase, limit processing, data transfer, object, and withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent prior to its withdrawal, (vi) the provision of personal data is voluntary, but the withdrawal or refusal of consent (or any other restriction on their use) may make it impossible to achieve the purposes specified in the consent, i.e. recruitment, (vii) the person whose data are being processed has the right to lodge a complaint with the President of the Personal-Data-Protection Office, if he or she considers that the processing of personal data concerning him or her violates the provisions of the general data-protection regulation of 27 April 2016 (GDPR), (viii) personal data will not be processed automatically (nor profiled), (ix) personal data will not be provided (transferred) to third countries or international organisations.

Case Study

Jako grupa kapitałowa one2tribe jako jedyni w Polsce (nieliczni na świecie) od 15 lat łączymy doświadczenia w projektach dla dużych korporacji z projektami rozrywkowymi i społecznościowymi. To co nas wyróżnia to praktyczna znajomość psychologii behawioralnej, którą łączymy z najnowszymi osiągnięciami technologii informatycznej. Dzięki temu tworzymy narzędzia, które odpowiadają współczesnym wymogom biznesu i sprzyjamy realizacji celów stawionych przedsiębiorstwom. Połączenie psychologii i technologii umożliwiło nam stworzenie rozwiązania o nazwie Tribeware, które skutecznie wpływa na wzrost motywacji i kreowania pożądanych zachowań wśród pracowników i klientów.

W skład grupy kapitałowej wchodzą obecnie 3 spółki

Grupa kapitałowa

Marketing, sprzedaż i proces zarządzania platformą

Badania i rozwój technologii, bazujących na psychologii behawioralnej

Obsługa nagród i konkursów dla wdrożeń one2tribe oparta o kompletną infrastrukturę e-commerce.

One2tribe Sp. z o.o.

One2tribe Sp. z o.o.

Sprzedaż i marketing platformy motywacyjnej
Definiowanie wyzwań dla pracowników
Motywowanie do ich realizacji za pomocą:
– mechanizmów psychologii behawioralnej
– gamifikacji
– uczenia społecznego (social learning)

Pełny proces zarządzania motywacją pozapłacową w firmie:
od zdefiniowania celów/budżetów, przez proces nagradzania, dzielenia się wiedzą i aktywizacji pracowników.

One2tribe Labs Sp. z o.o.

One2tribe Labs Sp. z o.o.

Badania i rozwój technologii bazujących na psychologii behawioralnej i wspierających motywację.

Trzy kierunki:
– AI do motywowania zespołów
– Psychologia pracy (wypalenie zawodowe)
– Medycyna i farmacja (zastosowanie w terapiach)

Logis2tribe Sp. z o.o.

Logis2tribe Sp. z o.o.

Obsługa nagród i konkursów dla wdrożeń one2tribe:
– Kompletna infrastruktura e-commerce
– Magazyn i konfekcjonowanie
– Obsługa logistyczna
– Obsługa promocji nagród
– Ponad 1000 dostawców
– Ponad 10000 nagród

Historia

2003 - 2010

Gry społecznościowe
 
Gry Społecznościowe
2,5 mln użytkowników

2010 - 2013

Gry dla biznesu
 
Gry dla biznesu i pierwsza gamifikacja
w Polsce (1,5 mln użytkowników)

2014 - 2018

Platforma Motywacyjna
 
Platforma Motywacyjna, bazująca na naszej wiedzy o psychologii behawioralnej zgromadzonej w grach (0,5 mln użytkowników)

2018 - 2019

Platforma tribeware
 
Launch platformy tribeware healthcare do wsparcia i motywacji pacjentów

Doświadczenie

 • 5 milionów użytkowników naszych rozwiązań 2003-2018.
 • Ponad 400 projektów, w tym przynajmniej 3 innowacyjne w skali globalnej.
 • Międzynarodowe nagrody i wyróżnienia (Nexon Initiative, IBM Watson AI XPRIZE, VivaTech).
 • Wystąpienia na konferencjach TEDx.
 • Międzynarodowe projekty (Hiszpania, Słowenia, Węgry, Dania, UK, Niemcy, Rosja, projekty tłumaczone na 26 języków).
 • Blisko 40 000 osób codziennie korzysta z naszej platformy motywacyjnej w firmach farmaceutycznych, sieciach sprzedaży, obsłudze klienta, contact-center, sklepach i punktach obsługi.
 • Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence) niebawem zostanie zaimplementowana do naszej platformy czyniąc ją tym samym pierwszą na świecie, zajmującą się analizą i zarządzaniem motywacją ludzi (pracowników, osób w trakcie terapii chorób przewlekłych itp.). Projekt już został doceniony na świecie.
Nexon
Watson AI Xprize
Viva Technology
TEDx

Chcesz wiedzieć więcej? Zaproś nas na prezentację

Case Study

As the one2tribe Capital Group, as the only in Poland (a few in the world), we have been combining our experience in projects for large corporations on entertainment and social projects for 15 years. What distinguishes us is our practical knowledge of behavioural psychology, which we combine with the latest developments in information technology. In this way, we create tools which meet the requirements of modern business and foster the achievement of the goals set for enterprises. The combination of psychology and technology has enabled us to create a solution called Tribeware, which effectively increases the motivation and creation of the desired behaviour among employees and customers.

The Capital Group currently consists of 3 companies

Capital Group

Sales and marketing of the incentive platform

Research and development of technologies based on behavioural psychology

Support for prizes and competitions for one2tribe implementations complete e-commerce infrastructure

One2tribe Sp. z o.o.

One2tribe Sp. z o.o.

Sales and marketing of the incentive platform
Defining challenges for employees
Motivation to meet challenges through
– mechanisms of behavioural psychology
– gamification
– social learning

The full process of managing non-wage motivation in the company
– from the definition of objectives/budgets, to the process of rewarding, knowledge sharing, and
– the activation of employees.

One2tribe Labs Sp. z o.o.

One2tribe Labs Sp. z o.o.

Research and development of technologies based on behavioural psychology and supporting motivation.

Three directions:
– AI to motivate teams
– Occupational psychology (professional burnout)
– Medicine and pharmacy (use in therapies)

Logis2tribe Sp. z o.o.

Logis2tribe Sp. z o.o.

Support for prizes and competitions for one2tribe implementations:
– Complete e-commerce infrastructure
– Warehouse and co-packing
– Logistics services
– Support for reward promotion
– More than 1,000 suppliers
– More than 10,000 rewards

History

2003 - 2010

Gry społecznościowe
 
Community Games
2.5 million users

2010 - 2013

Gry dla biznesu
 
Business games and the first gamification
in Poland, (1.5 million users)

2014 - 2018

Platforma Motywacyjna
 
Motivational Platform, based on our knowledge of behaviour psychology accumulated in games (0.5 million users)

2018 - 2019

Platforma tribeware
 
Launch the Tribeware Healthcare platform to support and motivate patients

Experience

 • 5 million users of our solutions 2003-2018.
 • More than 400 projects, including at least 3 innovative undertakings on a global scale.
 • International awards and distinctions (Nexon Initiative, IBM Watson AI XPRIZE, VivaTech).
 • Speeches at TEDx conferences.
 • International projects (Spain, Slovenia, Hungary, Denmark, UK, Germany, and Russia, projects translated into 26 languages).
 • Nearly 40,000 people use our incentive platform every day in pharmaceutical companies, sales networks, customer services, contact centres, shops and service points.
 • Artificial Intelligence will soon be implemented in our platform, making it the first in the world to analyse and manage the motivation of people (employees, people undergoing chronic disease therapy, etc.). The project has already been appreciated all over the world.
Nexon
Watson AI Xprize
Viva Technology
TEDx

Would you like to know more? Invite us to a presentation

Case Study

Wyznaczymy cel, projektujemy zmiany, wdrażamy, utrwalamy i mierzymy efekty.

 

Pomagamy zmieniać zachowania ludzi i uruchamiać nowe nawyki, aby:

 • doradca klienta proaktywnie proponował nowe rozwiązania
 • pracownik pomocy technicznej poinformował klienta o zrealizowaniu zgłoszenia
 • sprzedawca proponował nowe produkty
 • członkowie zespołu wymieniali się informacjami
 • menedżer włączał pracowników w procesy rozwiązywania problemów
 • pracownicy chętnie podejmowali współpracę
 • pacjent realizował zalecenie lekarza
biznes one2tribe

1

Design the change
(one)
biznes one2tribe

2

Delegate / Execute
the change (to)
biznes one2tribe

3

Socialize the change
(tribe)

Badając zachowania użytkowników od 2003 roku, wypracowaliśmy platformę opartą na dwóch najbardziej efektywnych zależnościach pomiędzy wprowadzeniem pożądanych zachowań a utrwaleniem ich w postaci nawyków.

Są to:

 1. Schematy nagród (B.F.Skinner) mechanizm, polegający na wzmocnieniu i premiowaniu pożądanego zachowania
 2. Modelowanie społeczne (A. Bandura) wpływ innych osób na danego uczestnika programu. Są to zarówno osoby, traktowane jako autorytet, trener jak i inni współpracownicy.

Prowadzimy wdrażanie zmian za pomocą małych kroków, które na poziomie organizacji wprowadzają widoczne efekty.

drobne kroki sumują się

Nagradzanie to sygnał zwrotny, mówiący pracownikowi, że postępuje właściwie. Z kolei sygnał zwrotny daje poczucie kontroli i dostrzeżenia starań. W zespołach liczących kilkadziesiąt osób, trudno zadbać o pochwałę dla każdego z pracowników. Chcąc wprowadzić dane zachowanie w nawyk konieczna jest natychmiastowa reakcja wzmacniająca (nagrodzenie). Systemy premiowe działają zbyt wolno, przez co zachowanie nie zostaje utrwalone. Dzięki wykorzystaniu AI nasza platforma oferuje dostosowany tryb zadań, nagradzania oraz tworzy spersonalizowany plan dzienny – niczym koordynator, uwzględniający indywidualne predyspozycje każdego z pracowników.

Efekt – pożądane zachowania zostają odpowiednio wzmacniane, a na poziomie organizacji zachodzą trwałe zmiany w zespole.

1

kick-off
managementu

Gra zaczyna się od liderów!

W ramach wspólnych działań kick-off opracujemy mapę zaangażowania Twojego zespołu a w ramach mapy procesu określimy:

 • grupy osób,
 • scenariusze motywacji,
 • scenariusze komunikacji.

2

Aktywacja
zespołu

W nasze projekty motywacyjne angażuje się 60-90% pracowników.

Projektujemy komunikację programu oraz wciągamy ludzi do gry. To najtrudniejszy moment programu, dający najwięcej satysfakcji.

3

Nauka
i społeczność

Ucząc się w trakcie pracy osiągamy o 65% lepsze wyniki od tradycyjnego e-learningu.

 • zaktywowani użytkownicy to grupa do nauki,
 • zanim zaczniemy motywować, przekazujemy im wiedzę,
 • Dbamy o to aby zaimplementować wiedzę w postaci atrakcyjnego micro-learningu.

4

Motywacja
i animacja

Ponad połowa naszych aktywnych użytkowników (20 000 osób) jest z nami od 2 lat.

Modelem naszej platformy jest nagradzanie za codzienne wykonywanie zadań. Wspieramy i nadzorujemy ten proces oraz codzienne działania Twojego zespołu.

5

Nagrody

Wydajemy około 4000 nagród rzeczowych miesięcznie.

W dowolnej chwili użytkownik może wymienić wirtualną walutę na realne nagrody, a my zadbamy o pełne wsparcie obsługi nagród. Oferujemy także pełny outsourcing związany z kwestiami podatkowymi, prawnymi i logistyką.

Case Study

We set a goal, design changes, implement, consolidate, and measure the effects.

 

We help change people’s behaviour and start new habits so that

 • the client’s advisor proactively proposes new solutions
 • the technical-support employee informs the customer that the request has been processed
 • the vendor suggests new products
 • members of the team exchange information
 • the manager involves employees in problem-solving processes
 • employees are willing to cooperate with each other
 • the patient follows the doctor’s recommendation
biznes one2tribe

1

Design the change
(one)
biznes one2tribe

2

Delegate / Execute
the change (to)
biznes one2tribe

3

Socialize the change
(tribe)

In researching user behaviour since 2003, we have developed a platform based on two most-effective relationships between the introduction of desired behaviours and their consolidation in the form of habits.

These include:

 1. Reward schedules (B.F.Skinner), a mechanism which consists of reinforcing and rewarding the desired behaviour
 2. Social modelling (A. Bandura) – the influence of others on a given programme participant. These are persons treated as an authority, a coach, and other associates.

We implement changes by means of small steps, which introduce visible effects at the level of the organisation.

Small steps, addressed to the “average”, immediately awarded with small prizes, add up! In this way, a significant effect at the level of the whole organisation is created.

Rewarding is a feedback signal to the employee that he or she is doing the right thing. On the other hand, a feedback signal gives a sense of control and appreciation of efforts. In teams of several-dozen people, it is difficult to address praise for each of the employees. In order to turn a given behaviour into a habit, an immediate reinforcing reaction (reward) is necessary. Bonus systems work too slowly, so that the behaviour is not fixed. Thanks to the use of AI, our platform provides a customised mode of tasks and rewards and creates a personalised daily plan – like a coordinator, taking into account the individual predispositions of each employee.

The effect is that the desired behaviour is adequately reinforced, and permanent changes in the team take place at the level of the organisation.

1

Management
kick-off

The game starts with leaders!

As part of the joint kick-off activities, we will prepare a map of your team’s involvement, and as part of the process map we will determine

 • groups of people,
 • incentive scenarios,
 • communication scenarios.

2

Team
activation

60-90% of employees are involved in our incentive projects.

We design the programme’s communication and draw people into the game. This is the most-difficult moment of the programme, but giving the most satisfaction.

3

Learning
and community

By learning in the course of our work we achieve 65% better results than traditional e-learning.

 • Activated users is a learning group,
 • Before we start motivating, we pass on knowledge to them,
 • We take care to implement knowledge in the form of attractive micro-learning.

4

Motivation
and animation

More than half our active users (20,000 people) have been with us for 2 years.

The model of our platform is rewarding for daily tasks. We support and supervise this process and the daily activities of your team.

5

Rewards

We give about 4,000 non-cash rewards a month.

At any time the user can exchange his or her virtual currency for real rewards. and we will organise the full support of the rewards service. We also arrange full outsourcing related to tax, legal, and logistics issues.

Case Study

Jak kształtować zachowanie ludzkie przy
użyciu technologii

Zapewniamy platformę motywacyjną, dzięki której zmieniamy zachowania ludzi. Korzystamy z mechaniki gry, psychologii behawioralnej i wpływów społecznych. Platforma wciąż ewoluuje w kierunku rozwiązania opartego na AI (Sztucznej Inteligencji). Dane i sztuczna inteligencja pozwalają nam dostosowywać mechanizmy behawioralne do specyfiki pacjenta (osobowość, podatność na motywatory, stan zdrowia).

A co w przypadku, gdy wszyscy bylibyśmy w stanie zmotywować się do skuteczniejszej zmiany naszych zachowań? Bylibyśmy zdrowsi, sprawniejsi i lepiej zorganizowani. Lekarze mogliby efektywniej motywować swoich pacjentów do systematycznego korzystania z porad i terapii. Ostatecznie, wszyscy moglibyśmy łatwiej osiągnąć swoje cele – nie tylko te związane z pracą, ale także z życiem prywatnym i zdrowiem. Gdybyśmy mogli lepiej zarządzać naszą motywacją, świat byłby lepszy.

Analizy behawioralne i planowanie zmian

Zmiana w zachowaniu wymaga czasu i scenariusza. Jeśli planujemy osiągnąć długoterminowy cel (taki jak sukces w terapii), należy zaplanować zmianę zachowania jako scenariusz składający się z wielu schematów nagród (wyzwań). Nie możemy zmienić wszystkiego w jeden dzień. Musimy dodać nowe zachowania, wzmocnić je, sprawdzić postęp i zaplanować kolejne kroki.

Zmiana
cel
Przykładowe cele:
Redukcja masy ciała
Stosowanie odpowiedniej diety
Aktywność fizyczna
 
Zmiana
zachowania
Żeby osiągnąć cel, musi zmienić zachowanie (nawyki).
Zmiana zachowania w psychologii odbywa się na dwa sposoby: za pomocą schematów nagród i uczenia społecznego.
 
Schematy nagród
(B.F. Skinner)
Przykład schematu nagród - nagroda za wykonanie
(spacer 2 km, ćwiczenia rehabilitacyjne 1 godzina)
uczenie społeczne
(A. Bandura)
Przykład modelowania społecznego - ankieta dotycząca najlepszych technik wewnętrznej motywacji, z której wyciągniemy informacje do definiowania kolejnych wyzwań.
Ttibeware healthcare platform
(AI + personalizacja)

Scenariusze są zbudowane na podstawie wyzwań, które użytkownik (pacjent) postrzega jako zbiór misji do wykonania. Wyzwanie opisuje: zadanie do wykonania, nagrodę za wykonane zadanie, warunki otrzymania nagrody (w tym liczba odpowiedzi, jakość odpowiedzi, czas odpowiedzi), porady / powiadomienia – związane z zadaniem, emocjami i kontekstem użytkownika (tonacja języka, narracja, częstotliwość, komunikacja).

Kluczową koncepcją platformy jest wyzwanie (lub misja). Użytkownik uzyskuje informacje o pożądanych zachowaniach (takich jak: zmierzenie ciśnienia, bieganie 10 km, utrzymywanie 90% dostępności, wysyłanie opinii do lekarza raz w tygodniu). Każda misja zawiera ,,obietnicę nagrody” (np. Przejdź 10 km dzisiaj i zdobądź 100 monet lub przejdź 1 km dziennie i otrzymuj rosnącą premię za każdy przebyty kilometr). Tryb nagradzania uzależniony jest od wybranego schematu nagród. Schematy przedstawiane są w formie misji / wyzwań

one2tribe medycyna
biznes one2tribe

Scenariusze na platformie to połączenie różnych wyzwań. Niektóre scenariusze wymagają od użytkownika zarówno wiedzy, jak i wypełniania misji operacyjnych (np. odpowiedź na quiz uzależnia przeniesienie użytkownika do kolejnych wyzwań). Scenariusze pozwalają myśleć w kategoriach procesu zmiany zachowań. Nowe misje wybierane są na podstawie wyników poprzednich.

Aby uniknąć stresu oraz przeciążenia informacjami, scenariusze dostosowują intensywność zadań do postępów użytkownika. Nacisk położony jest na małe kroki w kierunku większych celów. Kluczową kwestią jest zapewnienie użytkownikowi kontroli nad wymaganiami.

Konstrukcję scenariuszy może wykonać psycholog lub lekarz, proponujący leczenie (platforma umożliwia tworzenie szablonów scenariuszy, które można ponownie wykorzystać). Różne scenariusze można przypisać do różnych grup użytkowników (segmentów). W efekcie możemy dostosować leczenie do osobowości użytkownika.

Jak zmienić zachowanie człowieka za pomocą scenariuszy motywacyjnych stworzonych i dostarczonych przez Sztuczną Inteligencję? Naszym pomysłem jest użycie trzech ,,komponentów do nauki”:

1 kontekst użytkownika

wiek, lokalizacja, cechy osobowości, pora dnia, emocje, wyniki testów psychologicznych

2 scenariusz motywacyjny

zestaw wyzwań

3 cel

wynik zastosowania scenariusza motywacyjnego (wyniki terapii w określonym czasie, SUBIEKTYWNA OCENA UŻYTKOWNIKA)

Codzienne czynności, śledzenie opinii oraz wyciąganie wniosków

Wyzwania operacyjne to zadania, które wymagają od użytkownika ,,zrobienia czegoś” w realnym świecie. Realizacja zadania może zostać zweryfikowana przez inną osobę (na przykład lekarza) lub automatycznie przez inny system (np. Urządzenie do monitorowania ciśnienia krwi). Wyzwania operacyjne powiązane są z harmonogramem nagród (definiujemy, co użytkownik powinien zrobić i jak powinien zostać za to nagrodzony)

one2tribe medycyna
one2tribe medycyna

Wyzwania związane z wiedzą oparte są na quizach, testach i ankietach. Quizy pozwalają sprawdzić, zdobytą wcześniej wiedzę użytkownika. Natomiast ankiety umożliwiają zbieranie danych (opinii) oraz dalsze dostosowywanie platformy do stopnia jego postępów. Użytkownik nagradzany jest za wynik quizu lub wypełnienie ankiety (w tym drugim przypadku za samą czynność, bez oceny merytorycznej).

Komunikacja z użytkownikami.

Mentorzy, lekarze oraz menedżerowie platformy mogą komunikować się z użytkownikami (pacjentami) za pomocą portalu społecznościowego lub indywidualnej komunikacji. Aplikacja mobilna posiada również funkcję wysyłania tak zwanych powiadomień PUSH, aby użytkownicy otrzymywali natychmiastowo ważne informacje. Komunikacja wykorzystuje mechanizmy segmentacji i grupowania użytkowników (możemy starannie wycelować i dostarczyć komunikat do danej grupy osób).

one2tribe medycyna

Platforma Tribeware healthcare zapewnia także funkcje społecznego uczenia się i wpływu społecznego. Działa na dwóch poziomach:

1

konkurencyjności – możliwe jest zdefiniowanie rankingów dowolnego rodzaju, w tym rankingów czasowych (sezony), rankingów podzielonych na ligi itp.

2

współpracy i dowodu społecznego – możliwe jest obserwowanie aktywność ludzi w danej grupie oraz bycie na bieżąco z ich osiągnięciami. Platforma zapewnia także funkcje komunikacyjne (portal społecznościowy) oraz pozwalaja użytkownikom komentować i ,,lubić’’ osiągnięcia innych osób.

one2tribe medycyna

Wszystkie funkcje platformy są dostępne za pomocą aplikacji mobilnych i WWW

Google Play

Google Play (Android)

App store

Apple AppStore (IOS)

przeglądarki internetowe

Przeglądarki internetowej

Pozytywny wynik (satysfakcja)

Nagrody za realizację misji i wyzwań, zgodnych z planem indywidualnej terapii (pacjent, otoczenie, koncern farmaceutyczny)

Synchronizacja z aplikacjami na urządzeniach użytkowników/pacjentów

Tribeware healthcare.

one2tribe medycyna

Misje i wyzwania realizowane według określonych scenariuszy na platformie Tribeware healthcare. Synchronizacja z aplikacją, z której korzysta użytkownik/pacjent.

Apple health (IOS)

one2tribe medycyna

Google Fit (Android).

one2tribe medycyna

Tribeware healthcare.

Misje i wyzwania na platformie Tribeware healthcare realizowane są według określonych scenariuszy.

Funkcjonalność raportowa systemu pozwala na generowanie zestawień statystycznych dostępnych jako:

 • Dashboardy w konsoli
 • Raporty w Excel
 • Raporty wygenerowane w narzędziach analitycznych

Możliwe jest przeglądanie danych dotyczących:

 • ilości logowań,
 • przydzielania punktów i waluty,
 • dokonanych przez użytkowników zakupów nagród (ilość i wartość transakcji),
 • rozkładu posiadanych punktów,
 • rozkładu posiadanej waluty,
 • analizy wykonań misji,
 • analizy wykonań quizów.
one2tribe medycyna

Platforma Tribeware healthcare to przełom w motywacji pacjentów do zmiany zachowań w terapii. Zmiany wprowadzane są za pomocą 3 kluczowych obszarów:

biznes one2tribe

1

Planowanie scenariusza
motywacyjnego

Planowanie przy współpracy z menadżerami, lekarzami oraz terapeutami

biznes one2tribe

2

Śledzenie codziennych czynności, opinii i wyciąganie wniosków

Umożliwienie użytkownikowi dostępu do aplikacji, wprowadzenie określonej postawy (zmiana zachowania) oraz opracowanie dalszych zaleceń

biznes one2tribe

3

Pozytywny wynik
(satysfakcja)

Nagrody za realizowanie misji i wyzwań, zgodnych z planem terapii (pacjent, otoczenie, koncern farmaceutyczny)

Chcesz wiedzieć więcej? Zaproś nas na prezentację

Case Study

How to shape human behaviour
using technology

We provide an incentive platform through which we change people’s behaviour. We use game mechanics, behavioural psychology, and social influences. The platform is still evolving towards an AI (Artificial Intelligence) based solution. Data and artificial intelligence allow us to adapt behavioural mechanisms to the specificity of the patient (personality, susceptibility to motivators, state of health).

And what if we could all motivate ourselves to change our behaviour more effectively? We would be healthier, more agile, and better organised. Doctors could motivate their patients more effectively to make systematic use of advice and therapy. After all, we could all achieve our goals more easily – not only those related to work, but also to private life and health. If we could manage our motivation better, the world would be a better place.

Behavioural analysis and change planning

A change in behaviour requires time and a scenario. If we plan to achieve a long-term goal (such as success in therapy), we should plan to change behaviour as a scenario consisting of multiple reward schedules (challenges). We cannot change everything in one day. We need to add new behaviours, strengthen them, check progress, and plan the next steps.

Business
goal
Examples of goals:
Weight reduction
Applying the right diet
Physical activity.
 
Change
behaviour
To achieve the goal, the patient must change his behavior (habits). In psychology, the behavior change takes place in two ways: using reward schemes and social learning.
 
Reward schedule
(B.F. Skinner)
Example of the reward scheme - reward for completing the task (2 km walk, rehabilitation exercises for 1 hour)
Social learning
(A. Bandura)
Example of social modelling - a survey on the best sales techniques of a product, from which we extract information to identify future challenges.
Ttibeware platform

Scenarios are built on the basis of challenges which the user (patient) perceives as a set of missions to complete. A challenge describes the task to be performed, the reward for the task performed, the conditions for receiving the reward (including the number of responses, response quality, response time), the advice/notifications related to the task, and the emotions and user context (language tone, narration, frequency, communication).

The key concept of the platform is the challenge (or mission). The user obtains information about desired behaviours (such as measuring blood pressure, running 10 km, maintaining 90% availability, sending an assessment to a doctor once a week). Each mission includes a “reward promise” (e.g. Go 10 km today and collect 100 coins or go 1 km per day and receive an increasing bonus for every kilometre travelled). The reward mode depends on the selected reward schedule. The schedules are presented in the form of missions / challenges.

one2tribe medycyna
biznes one2tribe

The scenarios on the platform are a combination of various challenges. Some scenarios require both knowledge and the completion of operational missions from the user (e.g. the answer to a quiz is a condition for moving the user to new challenges). The scenarios make it possible to think in terms of a behavioural-change process. New missions are selected on the basis of previous results.

To avoid stress and information overload, the scenarios adjust the intensity of tasks to the user’s progress. The focus is on small steps towards bigger goals. The key issue is to ensure that the user has control over the requirements.

A scenario can be prepared by a psychologist or a doctor proposing treatment (the platform facilitates the creation of scenario templates which can be reused). Different scenarios can be assigned to different user groups (segments). As a result, we can adjust treatment to the user’s personality.

How can we change a person’s behaviour by means of incentive scenarios created and provided by Artificial Intelligence? Our idea is to use three “learning components”:

user context

Age, location, personality traits, time of day, emotions, psychological test results

Incentive scenario

A set of challenges

Objective

The result of the application of an incentive scenario (the results of therapy in a specific period of time, USER’S SUBJECTIVE ASSESSMENT)

Daily activities, following opinions and drawing conclusions

Operational challenges are tasks requiring the user to “do something” in the real world. The task can be verified by another person (e.g. a doctor) or automatically by another system (e.g. a blood-pressure monitor). Operational challenges are related to the reward schedule (we define what the user should do and how the user should be rewarded for it)

one2tribe medycyna
one2tribe medycyna

Knowledge challenges are based on quizzes, tests and surveys. Quizzes make it possible to check the user’s previously acquired knowledge. Surveys, on the other hand, enable the collection of data (opinions) and the further adjustment of the platform to the user’s progress. The user is rewarded for the result of the quiz or for filling in the survey (in the latter case for the activity itself, without a substantive assessment).

Communication with users.

Mentors, doctors, and platform managers can communicate with users (patients) through a social-networking site or individual communication. The mobile application also has the function of sending so-called PUSH notifications, so that users receive important information immediately. Communication uses the mechanisms of the segmentation and grouping of users (we can carefully target and deliver the message to a given group of people).

one2tribe medycyna

The Tribeware healthcare platform also provides social-learning and social-impact functions. It operates on two levels.

1

Competitiveness – it is possible to define rankings of any kind, including time rankings (seasons), rankings divided into leagues, etc.

2

Cooperation and social proof – it is possible to observe the activity of people in a given group and to be up to date with their achievements. The platform also provides communication functions (a social-networking site) and allows users to comment on and “like” other people’s achievements.

one2tribe medycyna

All functions of the platform are available through mobile and web applications

Google Play

Google Play (Android)

App store

Apple AppStore (IOS)

przeglądarki internetowe

Web browser

Positive result (satisfaction)

Rewards for the accomplishment of missions and challenges in accordance with the individual therapy plan (patient, environment, pharmaceutical company)

Synchronisation with apps on user/patient devices

Tribeware healthcare.

one2tribe medycyna

Missions and challenges accomplished according to specific scenarios on the Tribeware healthcare platform. Synchronisation with the application used by the user/patient.

Apple health (IOS)

one2tribe medycyna

Google Fit (Android).

one2tribe medycyna

Tribeware healthcare.

Missions and challenges on the Tribeware healthcare platform are accomplished according to specific scenarios.

The reporting functionality of the system makes it possible to generate statistical summaries available as

 • dashboards in a console
 • reports in Excel
 • reports generated in analytical tools

It is possible to view data on

 • the number of logins,
 • the allocation of points and currency,
 • rewards purchased by users (number and value of transactions),
 • the allocation of available points,
 • the allocation of the currency held,
 • a mission-performance analysis,
 • a quiz-performance analysis.
one2tribe medycyna

The Tribeware healthcare platform is a breakthrough in motivating patients to change their behaviour in therapy. Changes are made through 3 key areas.

biznes one2tribe

1

Planning
an incentive scenario

Planning in cooperation with managers, doctors and therapists

biznes one2tribe

2

Tracking daily activities, opinions and drawing conclusions

Enabling the user to access the app, introducing a specific attitude (behavioural change) and developing further recommendations

biznes one2tribe

3

Positive result
(satisfaction)

Rewards for the accomplishment of missions and challenges in accordance with the therapy plan (patient, environment, pharmaceutical company)

Would you like to know more? Invite us to a presentation

Case Study

This website has been prepared by one2tribe sp. z o.o. with its registered office in Reguły, address ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, the 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000177042, which is also the administrator of the website.

Intellectual-property rights, including copyrights, to all materials and content available on the website are vested in one2tribe sp. z o.o. Any printing, copying, and other types of use may only take place for non-commercial (informative) purposes and personal use, and in the any other scope require the prior written the consent of one2tribe sp. z o.o..

All trade names on this website are registered trademarks, and any use of them may only take place with the written consent of one2tribe sp. z o.o.

 

Case Study

Niniejsza strona internetowa  została przygotowana przez one2tribe sp. z o.o.  z siedzibą w Regułach, adres: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042, która również jest administratorem  strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do wszelkich materiałów oraz treści dostępnych na stronie internetowej przysługują one2tribe sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych (informacyjnych) i dla użytku własnego, zaś w pozostałym zakresie wymaga uprzedniej pisemnej zgody one2tribe sp. z o.o. .

Wszelkie umieszczone na niniejszej stronie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą one2tribe sp. z o.o.

 

Case Study

Dążymy, aby każdy w Twoim zespolepotrafił więcej, szedł dalej i osiągał lepsze wyniki. Działamy z respektem dla wyjątkowych cech każdego z nas. Bierzemy pod uwagę osobowość, plany i cele. Szukamy dróg, które wzmacniają i inspirują ludzi. Nasza technologia pomaga przekraczać granice – w pracy, nauce i rozwoju.

Zarządzanie platformą

Proponowane przez spółkę one2tribe rozwiązania wynikają z dokładnie prowadzonych analiz danych behawioralnych. Każda z wprowadzanych zmian jest zarządzana bardzo podobnie do kampanii reklamowych w Internecie. Strategia jest układana w oparciu o dobór grup docelowych. Na bieżąco jest mierzony zasięg i monitorowane są wydatki oraz skuteczność.

Nasze podejście

Cel
biznesowy
Klient (firma/organizacja) posiada swoje cele biznesowe / KPI, zazwyczaj:
- zwiększenie sprzedaży
- poprawa satysfakcji konsumentów
- wzrost zaangażowania pracowników
 
Zmiana
zachowań
W każdym z tych przypadków, osiągnięcie celu biznesowego wymaga zmiany zachowań pracowników.
Z punktu widzenia psychologii, można to osiągnąć poprzez mechanizmy:
- Schematów nagród (B.F. Skinner)
- Wpływu społecznego (A.Bandura)
 
Schematy
nagród
Przykład schematów nagród:
Nagradzamy na etapie zdobywania i budowania wiedzy, wprowadzamy zachowanie w praktykę oraz wzmacniamy działanie. Na przykład użytkownik jest nagradzany za regularne czytanie i komentowanie komunikatów wewnętrznych, kolejno za praktycznie wykorzystaną wiedzę o produkcie (sposób zaprezentowania produktu, sposób usunięcia obiekcji klienta).
Wpływ
społeczny
Przykład wpływu społecznego:
Użytkownik otrzymuje ciągłą informację na temat postępów innych osób (np. w postaci rankingów). Dodatkowo, użytkownicy dzielący się wiedzą i doświadczeniem z innymi są nagradzani, co buduje ich pozycję.
Platforma Tribeware

Zdekomponowane zadania są organizowane w samodzielnie adaptujące się scenariusze, które można edytować graficznie.

Ścieżka każdego użytkownika jest automatycznie optymalizowana na podstawie jego danych historycznych. W systemie dostępne są raporty pozwalające samodzielnie analizować dane.

Obecnie trwają prace nad modelami sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się, które będą wspierały wyżej opisane procesy decyzyjne.

sztuczna inteligencja

Platforma Tribeware może także być wykorzystywana jako uniwersalny system motywacyjny (silnik). Znaczy to, że może być wdrażana samodzielnie lub jako część szerszego ekosystemu.

Platforma pozwala na kreowanie skomplikowanych rozwiązań poprzez rozwiązania technologiczne i mechanizmy integracyjne takie jak:

 • API (Application Programming Interface)
 • samoadaptacyjne scenariusze tworzone graficznie
 • gotowe i łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania (każdy obiekt w systemie jest dostępny i konfigurowalny poprzez panel administracyjny).

Platforma pozwala na integrację z innymi rozwiązaniami wspierającymi biznes (np. z CRM-ami), kluczowymi procesami (np. ERP-ami czy systemami CC) lub e-learningami i zarządzaniem zmianą (np. symulacjami biznesowymi, grami odbywającymi się podczas eventów czy w wirtualnych szkoleniach)

Wyzwania i nagradzanie

Projektujemy wyzwania w oparciu o wypracowaną przez nasz zespół metodologię dekompozycji celu biznesowego na proste zmiany zachowań.

Przykładowo:

 1. informujemy o nowym produkcie
 2. uczymy jak sprzedawać produkt
 3. motywujemy do sprzedaży
 4. pytamy, co można zrobić lepiej

start

1

Aktywacja

Budowanie świadomości zagadnienia

Przyciąganie uwagi użytkowników

2

Wiedza

Dostarczenie niezbędnej wiedzy

Uzasadnienie działań

3

Akcja

Motywowanie użytkowników do działania

Wizualizacja progresu

4

Feedback

Zdobycie informacji zwrotnych pozwalających na dalsze optymalizacje

 

Zadania są prezentowane w formie schematów nagród (zadanie, warunki zaliczenia, nagroda w formie punktów i wirtualnej waluty). Przydzielane są w czasie rzeczywistym, a nagrody przyznawane natychmiast po spełnieniu warunków (mechanizm instant gratification). Wirtualna waluta może być następnie wymieniana na prawdziwe nagrody.

biznes one2tribe

Cały proces zarządzania nagrodami jest obsługiwany przez wyspecjalizowaną spółkę-córkę logis2tribe.

 

 

logis2tribe

 

Współpracujemy z ponad 300 dostawcami nagród.

Logis2tribe dostarcza usługę w trybie end-to-end, obejmującą:

 • obsługę prawną i podatkową
 • budowanie katalogu nagród (sourcing)
 • zarządzanie atrakcyjnością, dostępnością i cenami (pricing)
 • cały proces logistyczny (zamówienia, składowanie, konfekcjonowanie, dostawa)
 • tworzenie promocji, e-commerce’owych materiałów komunikacyjnych.

Platforma pozwala na obsługę zarówno nagród fizycznych jak i elektronicznych.

Statystyki

One2tribe dostarcza innowacyjną platformę motywacyjną. Obecnie, jest ona używana do zmian zachowań wśród pracowników.

Dzięki Platformie Tribeware, firmy (klienci one2tribe) osiągają swoje cele biznesowe:

biznes one2tribe

32%

Wzrost sprzedaży

biznes one2tribe

43%

Szybszy
Time-to-Market

biznes one2tribe

65%

Większa efektywność
transferu wiedzy

biznes one2tribe

95%

Wzrost zaangażowania
pracowników

biznes one2tribe

20%

Ograniczenie fluktuacji
pracowników

Komunikacja

Platforma dostarcza skutecznych narzędzi z dziedziny social learning. Wykorzystują one mechanizmy takie jak: społeczny dowód słuszności (możliwość porównywania swoich wyników z innymi), wpływ społeczny (tworzenie grup podobnych ludzi, identyfikacja liderów).
Platforma posiada także własny portal społeczny (z feedem wiadomości, grupami komunikacyjnymi, komentarzami itp.). Dzięki wpleceniu w interakcje społeczne mechanizmów nagród, aktywność użytkowników jest drastycznie większa w porównaniu do standardowych rozwiązań intranetowych (średnio 70% zarejestrowanych użytkowników odwiedza platformę codziennie wykonując jednocześnie zadania).

komunikacja

Interfejs platformy

Użytkownicy otrzymują spersonalizowane zadania oraz wszystkie inne funkcjonalności w aplikacji mobilnej dostępnej w:

Google Play

Google Play

App store

AppStrore

Lub w wersji na przeglądarki internetowe:

przeglądarki internetowe

Sam interfejs został zaprojektowany tak, by był możliwie najprostszy i jak najbardziej przystępny dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania technicznego.

biznes one2tribe

Łączymy sztuczną inteligencję, psychologię bahawioralną i najnowsze technologie, by tworzyć innowacyjne rozwiązania w biznesie. Dokonujemy trwałych zmian poprzez projektowanie, wdrażanie i wzmacnianie zachowań.

biznes one2tribe

1

Design the change
(one)
biznes one2tribe

2

Delegate / Execute
the change (to)
biznes one2tribe

3

Socialize the change
(tribe)

Chcesz wiedzieć więcej? Zaproś nas na prezentację

Case Study

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

ORAZ POLITYKA „COOKIES”

 

 1. one2tribe sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Regułach, adres: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042 (dalej „O2T”) jest administratorem strony internetowej pod adresem www.one2tribe.pl (dalej „Strona Internetowa”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej również „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Użytkowników (definicja poniżej) ze Strony Internetowej, a także regulacje w zakresie tzw. plików cookies.
 3. O2T świadczy na rzecz użytkowników usługi drogą elektroniczną związane z korzystaniem ze Strony Internetowej, w tym w zakresie: (1) udostępniania informacji, (2) zapoznania się oraz pobrania określonych dokumentów lub materiałów, (3) nawiązania komunikacji z O2T lub złożenie aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez O2T, (4) korzystania z wszelkich innych funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej („Usługa Strony Internetowej”).
 4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Strony Internetowej, zaś ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z Usługi Strony Internetowej, chyba że korzystanie z określonej Usługi Strony Internetowej ze swej istoty posiada charakter ciągły (wówczas umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania świadczenia Usługi Strony Internetowej lub wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze Stron).
 6. Świadczenie Usług Strony Internetowej następuje nieodpłatnie.
 7. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usług Stron Internetowej drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 8. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 9. W związku z korzystaniem z Usług Strony Internetowej nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). 11 BIT zwraca jednak uwagę, że świadczenie Usług Strony Internetowej może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika podczas korzystania z sieci Internet oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. W celu uniknięcia zagrożeń Użytkownik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu. 10.Użytkownik korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 10. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług Stron Strony Internetowej. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby O2T lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej. O2T dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, O2T poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Użytkownika, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji O2T poinformuje niezwłocznie Użytkownika przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 11. Użytkownik posługując się Stroną Internetową korzysta z technologii pod nazwą Cookie. Plik Cookie jest informacją, którą serwer sieciowy O2T wysyła do komputera Użytkownika z chwilą uzyskania przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej. O2T korzysta bądź może korzystać z następujących plików Cookie: 1) dotyczące sesji – w celu przywoływania zapisanych w pamięci danych technicznych Użytkownika podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz przechodzenia na kolejne strony, a także w celu wykorzystania tych danych technicznych do ulepszania sposobu korzystania ze Strony Internetowej. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę Użytkownika i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony Internetowej; 2) plik logowania i wielokrotnego korzystania, który może być zainstalowany w komputerze Użytkownika przez O2T podczas logowania się na Stronie Internetowej (jeśli usługa logowania jest dostępna), w celu zapamiętania jego danych na ewentualne potrzeby logowania (jeśli znajdzie zastosowanie). Mogą one zostać wykorzystane jedynie dla wygody Użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. W celu przejrzenia oraz kontrolowania plików cookie należy dokonać zmiany ustawień w plikach cookie, zaś szczegółowe informacje można uzyskać poprzez odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje lub odwiedzenie strony www.aboutcookies.org albo www.whatarecookies.com bądź podobnej strony. Użytkownikom korzystającym ze standardowych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta. Ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika. W przypadku zablokowania przez Usługobiorcę plików Cookie, większość zawartości Strony Internetowej pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego Użytkownika mogą być niedostępne (jeśli taka usługa jest świadczona na Stronie Internetowej).  O2T nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików Cookie w komputerze Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 12. O2T nie odpowiada za treść ani polityki prywatności zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, w tym stron internetowych do których odsyła Strona Internetowa.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej. Treść Regulaminu może ulec zmianie (np. zmiany prawa, zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej, nowe środki bezpieczeństwa). Użytkownik zobowiązany jest treścią Regulaminu w jego aktualnej wersji.

 

 

One2Tribe – Regulamin v. 1.0

Case Study

WEBSITE REGULATIONS

AND COOKIE POLICY

 

 1. one2tribe sp. z o.o., with its registered office in Reguły, address ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, the 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000177042 is the administrator of the website at www.one2tribe.pl (hereinafter referred to as “the Website”).
 2. These regulations (hereinafter also referred to as “the Regulations”) define the rules of providing services related to the use of the Website by the Users (definition below), and also the regulations concerning so-called cookies.
 3. O2T provides users with services by electronic means related to the use of the Website, including in the scope of (1) sharing information, (2) reading and downloading certain documents or materials, (3) communicating with O2T or submitting applications in the recruitment process conducted by O2T, (4) using all other functionalities available on the Website (“the Website Service”).
 4. The User may be a natural person, a legal person, or an organisational unit without legal personality, to which the Act grants legal capacity.
 5. The agreement for the provision of services by electronic means is concluded at the beginning of the use of the Website Service, and is terminated at the end of the use of the Website Service, unless the use of a specific Website Service is of a continuous nature (in which case the agreement is terminated at the moment of the discontinuation of the Website Service or its termination by any of the Parties).
 6. The provision of the Website Services is free of charge.
 7. A technical condition necessary to use the Website Services electronically is to have a web browser installed.
 8. It is forbidden for the Users to provide illegal content, including, in particular, offensive statements and opinions, vulgarisms (including dotted ones), and racist, degrading, ridiculous statements, etc.
 9. In connection with the use of the Website Services, there are no special threats referred to in Article 6(1) of the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means (Journal of Laws of 2002, No. 144 item 1204, as amended). O2T points out, however, that the provision of the Website Services can be associated with a threat on the part of the User as an Internet user. The risk consists in particular in the risk of infecting the User’s IT system while using the Internet with software aimed at e.g. spying on its use, stealing important data, causing the inability to start the system, spam, the deletion of data, etc. In order to avoid such risks, the User should provide the hardware which he or she uses to connect to the Internet with antivirus software and make regular updates to this software. The User uses system security and constant IT support on his or her own.
 10. The Users have the right to lodge complaints regarding the provision of the Website Services. Complaints should be submitted to the address of O2T’s registered office, or via the contact form available on the Website. O2T will make every effort to consider the complaint within 30 days of its filing. If the complaint cannot be considered within this period, O2T will inform the User submitting the complaint about it, stating the expected date of complaint processing. O2T will immediately inform the User about the processing of the complaint by sending an e-mail to the e-mail address provided in the complaint.
 11. By using the Website, the User uses technology called a Cookie. A cookie is information which the O2T web server sends to the User’s computer as soon as the User accesses the Website. O2T uses or can use the following Cookies: 1) session cookies – in order to recall the User’s technical data stored in the memory during the use of the Website and moving to subsequent pages, and also in order to use these technical data to improve the manner of using the Website. This file does not contain any personally identifiable information, and exists only until the end of the session and leaving the Website; 2) a login and reuse file which can be installed on the User’s computer by O2T when logging on to the Website (if the login service is available), in order to save the User’s login data (if applicable) for possible login purposes. They may only be used for the convenience of the User in order to avoid the need to provide full information again at the next login. To view and control cookies, the cookie settings should be changed, and detailed information can be obtained by visiting the manufacturer’s website, where relevant information can be found, or by visiting www.aboutcookies.org or www.whatarecookies.com, or a similar website. Users using standard browsers are advised to visit the manufacturer’s website. Restrictions on the use of cookies can affect the use of the Website by the User. If the User blocks Cookies, most of the content of the Website will remain visible, but some features, such as obtaining the status of a registered User, might not be available (if such a service is provided on the Website). O2T does not allow third parties to install Cookies on the User’s computer via the Website.
 12. O2T is not responsible for the content or privacy policy of the external websites of third parties, including websites to which the Website refers.
 13. The Regulations are effective from the date of their publication on the Website. The content of the Regulations may be subject to change (e.g. changes in law, technical changes, changes related to the proper functioning of the Website, new security measures). The User is bound by the content of the Regulations in its current version.

 

 

One2Tribe – Regulations Rev. 1.0

Case Study

We want everyone in your team to be able to do more, go further, and achieve better results. We act with respect for the unique qualities of each of us. We take into account personality, plans, and goals. We are looking for ways to strengthen and inspire people. Our technology helps cross boundaries at work, in learning and development.

Platform management

The solutions proposed by one2tribe result from thorough analyses of behavioural data. Each of the introduced changes is managed very similarly to advertising campaigns on the Internet. The strategy is based on the selection of target groups. Reach is measured, and expenditure and effectiveness are monitored on an ongoing basis.

Our approach

Business
Goal
The customer (company/organisation) has its business goals / KPI’s, usually:
- increase in sales
- improvement in consumer satisfaction
- increase in employee involvement
 
Change
in Behaviour
In each of these cases, achieving a business goal requires a change in employee behaviour.
From a psychological point of view, this can be achieved through the following mechanisms:
- Reward schedules (B.F. Skinner)
- Social Impact (A. Bandura)
 
 
Reward
schedule
An example of reward schedules:
We reward at the stage of acquiring and building knowledge, we introduce behaviour into practice, and strengthen action. For example, the user is rewarded for regularly reading and commenting on internal messages, followed by the use of product knowledge in practice (the manner of product presentation, the manner of removing customer’s objection).
Social
impact
An example of social impact:
The user receives continuous information on the progress of other people (e.g. in the form of rankings). In addition, users sharing knowledge and experience with others are rewarded, which builds their position.
The Tribeware platform

Broken-down tasks are organised into self-adaptive scenarios, which can be edited graphically.

The path of each user is automatically optimised on the basis of their historical data. There are reports available in the system which facilitate independent data analysis.

At present, models of artificial intelligence and machine learning are being developed to support the decision-making processes described above.

Artificial intelligence one2tribe

The Tribeware platform can also be used as a universal incentive system (engine). This means that it can be implemented independently or as part of a wider ecosystem.

The platform allows the creation of complex solutions through technological solutions and integration mechanisms, such as

 • API (Application Programming Interface)
 • graphical self-adaptive scenarios
 • ready-to-use and easy-to-use management tools (each object in the system is available and configurable through the administration panel).

The platform allows integration with other business-support solutions (e.g. CRM), key processes (e.g. ERP or CC systems), or e-learning and change management (e.g. business simulations, games taking place during events, or virtual training)

Challenges and rewards

We design challenges based on the methodology developed by our team for the breaking down of the business goal into simple behavioural changes.

For example:

 1. We inform about a new product
 2. We teach how to sell a product
 3. We motivate to sell
 4. We ask what can be done better

start

1

Activation

Actions focused on user's engagement (invitation, empowering to start, encouraging to grow)

2

Learning

Microlearning activities (movies, quizzes, tests) enabling user to learn "what to do?"

3

Action

Motivating for action (challenges with different reward schedules)

4

Feedback

Collecting (Business intelligence) data about the top performers. Sharing knowledge with the rest of the group.

 

Tasks are presented in the form of reward schedules (task, conditions for completion, reward in the form of points and virtual currency). They are assigned in real time and rewards are granted immediately after the conditions are met (instant-gratification mechanism). A virtual currency can then be exchanged for real rewards.

biznes one2tribe

The entire reward-management process is handled by logis2tribe, a specialised subsidiary.

 

 

logis2tribe

 

We cooperate with more than 300 reward providers.

Logis2tribe provides an end-to-end service which includes:

 • legal and tax services
 • building a catalogue of rewards (sourcing)
 • attractiveness, accessibility and pricing management
 • the entire logistics process (ordering, storage, co-packing, delivery)
 • the creation of promotions, e-commerce communication materials.

The platform supports both physical and electronic rewards.

Statistics

One2tribe provides an innovative incentive platform. Currently, it is used to change behaviour among employees.

Thanks to the Tribeware Platform, companies (one2tribe customers) achieve their business goals:

biznes one2tribe

32%

Increase in sales*

biznes one2tribe

43%

Faster
product launch*

biznes one2tribe

65%

Improving knowledge
transfer**

biznes one2tribe

95%

Increased employee
involment***

biznes one2tribe

20%

Reduction of unavailability
(deley rotation)*

Communication

The platform provides effective tools in the field of social learning. They use mechanisms such as social proof of equity (the ability to compare one’s own results with others), social impact (creating groups of similar people, the identification of leaders).
The platform also has its own social-networking site (with news feed, communication groups, comments, etc.). Thanks to the involvement of reward mechanisms in social interactions, user activity is drastically higher in comparison to standard Intranet solutions (on average 70% of registered users visit the platform every day performing tasks at the same time).

komunikacja

Platform interface

Users receive personalised tasks and all other functionalities in the mobile app available in:

Google Play

Google Play

App store

AppStrore

Or as a browser version:

przeglądarki internetowe

The interface itself has been designed to be as simple and accessible as possible for users of different levels of technical expertise.

Business application interface

We combine artificial intelligence, behavioural psychology, and the latest technology to create innovative business solutions. We make sustainable changes by designing, implementing, and reinforcing behaviour.

biznes one2tribe

1

Design the change
(one)
biznes one2tribe

2

Delegate / Execute
the change (to)
biznes one2tribe

3

Socialize the change
(tribe)

Would you like to know more? Invite us to a presentation

Case Study

We plan, implement and manage the change.
Our solution is based on the mix of technology and behavioural psychology

Why One2tribe?Do you want to quickly launch a new product on the market? Looking for a solution to change the behaviour of your sales team? Or do you want to implement new procedures in the Contact Centre? We provide ready-to-use motivational solutions which combine behavioural psychology science with innovative technologies. Our solutions support both business changes and behavioural changes related to medical therapies.

 

Change in habits

We support sustainable behavioural change through the social-learning mechanism and reward schedules.

History

Our solutions are based on many years of experience in the market for innovative technologies. Since 2003 we have been researching game mechanisms to develop the best solutions for business and medicine.

Experience

Over the years our solutions have been adopted by more than 5 million users, and our team has also been appreciated by foreign companies. Aiming for continuous development and change, one2tribe has won international awards such as the Nexon Initiative, IBM Watson AI XPRIZE, or VivaTech.

The Capital Group

Our solutions are, above all, comprehensive services.

We manage platforms, involving conducting scientific research, creating new projects, and guaranteeing support for prizes and competitions for implementation. We form a close-knit team, thanks to which we strive for continuous development and improvement to the platform, so that our customers receive the most-innovative solutions on the market.


About us

The marketing, sales and platform management process

Research and development for technologies based on behavioural psychology

Support for prizes and competitions for one2tribe implementations based on a complete e-commerce infrastructure.

WHAT WE CHANGEWe manage change in order to achieve the goals set. Each subsequent project is created on the basis of the needs and vision of our customer. We take up challenges and change for the better.


Increase in sales


Faster time-to-market

Improving knowledge transfer

Increase in employee involvement


Greater productivity

Reduction in unavailability (reduction in rotation)

Our TeamWojciech Ozimek
CEO

Radosław Marter
Managing Partner

Michał Piwnik
Managing Director

Jakub Urbaniak
Head of the
Product Design

Urszula
Rudzka-Stankiewicz

Head of Consulting Services

 

We combine passion and creativity
with science and technology.

See the Case StudyMulti-channel communication built into the model of activity of Bayer medical representatives

Zaangażowanie przedstawicieli medycznych

How to involve medical representatives effectively

Become a Superhero

The one2tribe Capital Group has been gaining strength on the pharmaceutical market by developing cooperation with Neuca S.A.

Join the game

How to involve 95% of employees in communication and taking actions based on KPI’s in sales and beyond

Join us

Do you want to create innovations together with us and observe how the world of business and medicine is changing?
Join the One2tribe team.

Implementation partners

Edenred

Our implementation partner, Edenred Polska, has been supporting companies in building effective B2B2C incentive and loyalty programs for over 25 years. We offer digital payment solutions that increase the attractiveness and competitiveness of your business

Rethink

Our implementation partner Rethink helps define business reasons for business transformation. It develops and implements solutions and participates in the development of digital-business capabilities.

Neo-Vinci effectively links business with science through medical and marketing projects. We educate and train using a multi-tool method of knowledge transfer. We cooperate with clinical and scientific centres in Poland..

Case Study

We plan, implement and manage the change.
Our solution is based on the mix of technology and behavioural psychology

Dlaczego One2tribe?Chcesz szybko wprowadzić nowy produkt na rynek? Szukasz rozwiązania do zmiany zachowań Twojego zespołu sprzedażowego? Czy może chcesz wdrożyć nowe procedury w Contact Center? Dostarczamy gotowe rozwiązania motywacyjne, które łączą naukę o psychologii behawioralnej z innowacyjnymi technologiami. Nasze rozwiązania wspierają zarówno zmiany w biznesie, jak i zmiany behawioralne związane z terapiami medycznymi.

 

Zmiana nawyków

Wspieramy trwałe zmiany zachowań, wykorzystując mechanizm uczenia społecznego i schematy nagród.

Historia

Nasze rozwiązania wypracowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie na rynku innowacyjnych technologii. Od 2003 roku badamy mechanizmy gier, by opracowywać najlepsze rozwiązania dla biznesu i medycyny.

Doświadczenie

Na przestrzeni lat z naszych rozwiązań skorzystało już ponad 5 milionów użytkowników, a nasz zespół doceniły również firmy zagraniczne. Dążąc do ciągłego rozwoju i zmian, one2tribe zdobywa międzynarodowe nagrody takie jak Nexon Initiative, IBM Watson AI XPRIZE, czy VivaTech.

Grupa kapitałowa

Nasze rozwiązania to przede wszystkim kompleksowość usług.

Zajmujemy się platformą, prowadząc badania naukowe, tworząc kolejne projekty oraz gwarantując obsługę nagród i konkursów dla wdrożeń. Tworzymy zgrany zespół, dzięki czemu dążymy do ciągłego rozwoju i ulepszania platformy, by nasi klienci otrzymywali najbardziej innowacyjne rozwiązania na rynku.


O nas

Marketing, sprzedaż i proces zarządzania platformą

Badania i rozwój technologii, bazujących na psychologii behawioralnej

Obsługa nagród i konkursów dla wdrożeń one2tribe oparta o kompletną infrastrukturę e-commerce.

Biznes

Biznes

Wdrażamy zmiany w Twoim biznesie, takie jak wprowadzanie nowych produktów, promocji czy procedur.

Medycyna i zdrowie

Medycyna i zdrowie

Wdrażamy zmiany behawioralne związane z terapiami chorób przewlekłych

Jak to działa?

Jak to działa?

Wyznaczamy cel, projektujemy zmiany, wdrażamy, utrwalamy i mierzymy efekty.

CO ZMIENIAMYZarządzamy zmianą, by osiągać wyznaczone cele. Każdy kolejny projekt tworzymy w oparciu
o potrzeby i wizję naszego klienta. Podejmujemy wyzwania i zmieniamy na lepsze.


Wzrost sprzedaży

Szybsze wprowadzenie produktu na rynek

Poprawa
transferu wiedzy

Wzrost
zaangażowania pracowników

Zmniejszenie niedostępności (zmniejszenie rotacji)

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Nasz ZespółWojciech Ozimek
CEO

Radosław Marter
Managing Partner

Michał Piwnik
Managing Director

Jakub Urbaniak
Head of the
Product Design

Urszula
Rudzka-Stankiewicz

Head of Consulting Services

 

Łączymy pasję, kreatywność
z nauką i technologią.

Zobacz Case Study„X-lander Play” – program wspierający sprzedaż produktów marki X-lander

Komunikacja wielokanałowa wbudowana w model aktywności przedstawicieli medycznych firmy Bayer

Czas na życie, zagraj w sprzedaż. Czyli jak skutecznie wdrożyć nawyki regularnego pozyskiwania nowych klientów

Zaangażowanie przedstawicieli medycznych

Jak skutecznie zaangażować
przedstawicieli medycznych

Partnerzy wdrożeniowi

Edenred

Nasz partner wdrożeniowy Edenred Polska od ponad 25 lat wspiera firmy w budowaniu skutecznych programów motywacyjnych i lojalnościowych B2B2C. Oferujemy cyfrowe rozwiązania płatnicze, które zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność biznesu.

Rethink

Nasz partner wdrożeniowy Rethink pomaga w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji przedsiębiorstw. Buduje i wdraża rozwiązania oraz uczestniczy w rozwoju cyfrowych zdolności biznesowych.

Neo-Vinci

Neo-Vinci skutecznie łączy biznes z nauką poprzez projekty medyczno-marketingowe. Edukujemy i kształcimy poprzez wielonarzędziowy sposób przekazywania wiedzy. Współpracujemy z ośrodkami klinicznymi i naukowymi w Polsce.

Dołącz do nas

Pragniesz wspólnie z nami tworzyć innowacje oraz obserwować, jak zmienia się świat biznesu i medycyny?
Zapraszamy na pokład One2tribe.

Nasz BlogTechnologia

Technologia

Więcej
Psychologia i zdrowie

Psychologia i zdrowie

Więcej
Aktualności

Aktualności

Więcej