Nota prawna

Niniejsza strona internetowa  została przygotowana przez one2tribe sp. z o.o.  z siedzibą w Regułach, adres: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042, która również jest administratorem  strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do wszelkich materiałów oraz treści dostępnych na stronie internetowej przysługują one2tribe sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych (informacyjnych) i dla użytku własnego, zaś w pozostałym zakresie wymaga uprzedniej pisemnej zgody one2tribe sp. z o.o. .

Wszelkie umieszczone na niniejszej stronie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą one2tribe sp. z o.o.